V/v: Triển khai sử dung tài liệu Giáo dục chính trị, tư tưởng dành cho hội viên, phụ nữ

 

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

 

Số1173/CV- ĐCT- TG

 

             V/v: Triển khai sử dung  tài liệu  Giáo  dục chính trị, tư tưởng dành cho hội viên, phụ nữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày   04   tháng 12 năm 2015

 

 

Kính gửi: Hội LHPN các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc

 

      Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết số 04-NQ/ĐĐ của Đảng đoàn TW Hội LHPN Việt Nam ngày 10/11/2014 về đổi mới và tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam xây dựng tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho hội viên, phụ nữ. Tài liệu được xây dựng để hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, phụ nữ thông qua sinh hoạt hội viên.

     Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam để nghị các tỉnh, thành Hội và các đơn vị trực thuộc nhân bản và chuyển cho các cơ sở Hội để sử dụng trong sinh hoạt Hội cũng như để bồi dưỡng một số chuyên đề cho cán bộ Hội các cấp.

     Đề nghị các tỉnh, thành, đơn vị trực thuộc gửi báo cáo việc sử dụng tài liệu này trong báo cáo định kỳ gửi Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam.

 

Nơi nhận :

- Như trên

- TTĐCT (để báo cáo)

-Lưu VT, TG

                  TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH

               UVĐCT- TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

 

 

(đã ký)

 

              Nguyễn Thị Minh Hương

 

 

 

 

Chuyên mục tin: