Hội nghị công bố Quyết định thành lập Hội LHPN TT Phồn Xương và Hội LHPN TT Bố Hạ

Hội nghị công bố Quyết định thành lập

Hội LHPN TT Phồn Xương và Hội LHPN TT Bố Hạ

 

Thực hiện Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị địa giới hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang và Hướng dẫn số 12/HD- BTV, ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang về kiện toàn bộ máy của Hội LHPN khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, ngày 27/02/2020, Hội LHPN huyện Yên Thế phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Hội LHPN TT Phồn Xương và Hội LHPN TT Bố Hạ đồng thời chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch. Hai đơn vị mới thành lập với bộ máy mới sẽ đi vào hoạt động bắt đầu từ ngày 01/3/2020. Sau khi sáp nhập các đơn vị, đến nay tổ chức Hội phụ nữ toàn huyện có 20 cơ sở (trong đó có 19 cơ sở xã, thị trấn và 01 cơ sở Hội phụ nữ Công an).

 

Ban Chấp hành Hội LHPN TT Phồn Xương tại Hội nghị công bố Quyết định thành lập Hội LHPN TT Phồn Xương.

Sau Hội nghị công bố Quyết định thành lập tổ chức Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành thực hiện công tác bàn giao, xây dựng quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp với các ngành để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động Hội năm 2020.

Hội LHPN huyện Yên Thế

 

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác