Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Hội LHPN tỉnh

I. Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Hội LHPN tỉnh

            1. Chức năng

            Cơ quan Hội LHPN tỉnh là cơ quan chuyên trách của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, tổ chức các hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ, thực hiện nhiệm vụ chính trị do cấp ủy giao.

            2. Nhiệm vụ

            1. Giúp Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thường trực, điều hành giải quyết các công việc hàng ngày.

            2. Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh về chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội, phong trào phụ nữ ở địa phương và tổ chức thực hiện.

            3. Tham gia xây dựng, tuyên truyền và giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về bình đẳng giới, quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.

            4. Hướng dẫn, kiểm tra các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ địa phương thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành và các chương trình, kế hoạch công tác của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

            5. Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất và các nguồn tài chính của cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

            6. Tham mưu trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chính sách đối với cán bộ, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Chuyên mục tin: