Hệ thống tổ chức của cơ quan Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

1. Cấp tỉnh

1.1.          Thường trực Hội

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

cơ quan

Điện thoại

di động

1

Nguyễn Thị Liên

Chủ tịch

02043.852.360

0915.473.397

2

Ngụy Thị Tuyến

Phó Chủ tịch

 02043.542.889

0988.949.556

3

Phạm Thị Hằng

Phó Chủ tịch

02043.555.332

0988.029.489

 

          Trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực cơ quan

          a. Đ/c Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Là thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về toàn bộ hoạt động của phong trào phụ nữ tỉnh và hoạt động của Cơ quan Hội LHPN tỉnh, có nhiệm vụ:

           - Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, TW Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan.

            - Phân công, giao nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc công việc của các đồng chí  Phó Chủ tịch, các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh và các ban chuyên môn. Báo cáo, phản ánh và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn tỉnh.

             - Điều hành, chủ trì, kết luận các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của cơ quan, của ngành.

             - Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại - tố cáo trong các cấp Hội phụ nữ; chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, hội viên phụ nữ; chăm lo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ; đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội.

              - Duyệt, ký những văn bản quan trọng của Hội và của cơ quan.

              - Chủ tài khoản của cơ quan và chủ các dự án của cơ quan.

              - Chỉ đạo các ban chuyên môn, trung tâm, có thể trực tiếp đến cán bộ nếu cần thiết tuỳ theo tính cấp bách của công việc; chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan.

              - Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa lãnh đạo cơ quan với chi uỷ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.

              - Hàng năm phụ trách phong trào phụ nữ một số huyện.

            b. Các Đ/c Phó Chủ tịch: Có trách nhiệm tham mưu giúp việc đồng chí Chủ tịch, chịu trách nhiệm trước đồng chí Chủ tịch về những công việc được phân công, có nhiệm vụ:

              - Chủ động tham mưu, kịp thời đề xuất với Chủ tịch và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh những nội dung công tác thuộc lĩnh vực được phân công.

              - Chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc ban chuyên môn, chuyên đề phụ trách. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách, những việc vượt quá phạm vi quyền hạn, xin ý kiến đồng chí Chủ tịch. Trường hợp do yêu cầu công việc phải giải quyết ngay thì chủ động giải quyết, sau đó báo cáo lại với đồng chí Chủ tịch, đồng thời chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.

               - Kiêm nhiệm chức danh Giám đốc trung tâm (khi được phân công), chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan về hoạt động của trung tâm, tham mưu xây dựng kế hoạch, các chương trình, đề án phát triển hoạt động của trung tâm. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

               - Trực tiếp thực hiện một số công việc do đồng chí Chủ tịch phân công như:  tham gia một số ban chỉ đạo phối hợp với các ngành có liên quan; dự họp các cuộc họp do TW Hội, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các ngành mời lãnh đạo.

               - Giúp đồng chí Chủ tịch điều hành công việc hàng ngày qua các đồng chí trưởng, phó ban và các chuyên viên thuộc lĩnh vực công tác do mình phụ trách; chuẩn bị nội dung tổ chức các cuộc họp được phân công.

               - Duyệt, ký các văn bản chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công và các văn bản khác khi đồng chí Chủ tịch uỷ quyền.

               - Trường hợp đi công tác đột xuất, đi họp có giấy mời riêng vắng mặt ở cơ quan phải báo cáo với đồng chí Chủ tịch.

               - Hàng năm phụ trách phong trào phụ nữ một số huyện.

               - Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi đồng chí Chủ tịch giao hoặc uỷ quyền.

              c. Đ/c Phó Chủ tịch thường trực: Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực còn có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

               - Thay mặt đồng chí Chủ tịch giải quyết công việc hàng ngày của cơ quan khi đồng chí Chủ tịch đi vắng.

               - Giúp đồng chí Chủ tịch chuẩn bị các nội dung hội nghị, hội thảo, các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các báo cáo sơ, tổng kết và xây dựng kế hoạch công tác của ngành và của cơ quan.

             - Giúp đồng chí Chủ tịch kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, luật pháp chính sách của Nhà nước và các nội dung hoạt động của phong trào phụ nữ toàn tỉnh.

             - Dự thảo chương trình công tác, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, công chức, nhân viên và hội viên phụ nữ, tham mưu đề xuất với đồng chí Chủ tịch có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

              1.2. Cơ cấu tổ chức

Có 5 ban chuyên môn, 01 Văn phòng và 01 Trung tâm như sau:

a.      Văn phòng

- SĐT: 0204.3.854.702

- Mail: banvp_hlhpn@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Hồng Tâm

CVP

0912.994.618

2

Nguyễn Thị Hương

Phó CVP

0988.640.641

3

Nguyễn Thị Nguyệt

Thủ quỹ

0915.652.818

4

Tống Thị Giang

Kế toán

0978.095.113

5

Hà Đức Thủy

Lái xe

0918.209.196

6

Nguyễn Đức Bắc

Lái xe

0982.052.774

7

 

 

 

       - Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức điều hành công việc lãnh, chỉ đạo phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội; quản lý, điều hành và thực hiện công tác quản trị, hành chính cơ quan; tham mưu các hoạt động đối ngoại nhân dân.

       - Nhiệm vụ :

       + Tham mưu xây dựng, theo dõi, đánh giá chương trình, kế hoạch công tác đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phê duyệt.

       + Tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và công tác thi đua- khen thưởng của các cấp Hội tại địa phương.

       + Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, số liệu có liên quan đến hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

       + Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân.

       + Tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quản trị, hành chính và quản lý tài sản của cơ quan.

b.      Ban TCCB

- SĐT: 02043.554.425

- Mail: bantccb_hlhpn@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Lê Thị Xuân Vĩnh

Trưởng ban

0917.325.784

2

Giáp Thị Loan

Chuyên viên

0975.659.812

3

Đào Thị Thanh Dung

Chuyên viên

0909.082.186

          - Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh về tổ chức bộ máy, cán bộ Hội, cán bộ nữ và công tác kiểm tra.

         - Nhiệm vụ:

         + Tham mưu, theo dõi công tác tổ chức- cán bộ của cơ quan.

        + Tham mưu, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện công tác tổ chức- cán bộ đối với Hội LHPN cấp huyện, xã.

        + Tham mưu, theo dõi việc củng cố tổ chức cơ sở Hội; hướng dẫn, theo dõi, xây dựng mô hình tập hợp các đối tượng phụ nữ; việc thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ Hội.

        + Tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội.

         + Tham mưu, theo dõi việc thực hiện công tác cán bộ nữ.

c. Ban Tuyên giáo

- SĐT: 02043.554.426

- Mail: bantg_hlhpn@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Vũ Thị An

Trưởng ban

0913.257.575

2

Đinh Thị Thu Thùy

Chuyên viên

0914.723.287

3

Chu Thị Hậu

Chuyên viên

0168.999.6054

          - Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục trong hệ thống Hội.

          - Nhiệm vụ :

          + Theo dõi, nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ và tham mưu, đề xuất hướng giải quyết.

           + Tham mưu xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổi biến chủ trường, Nghị quyết các cấp ủy Đảng, luật pháp chính sách của nhà nước và của Hội.

          + Tham mưu, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của các cấp Hội địa phương.

           + Thực hiện Đề án về tuyên truyền phòng chống buôn bán phụ nữ- trẻ em, mại dâm, ma túy, tội phạm.

           + Tham mưu, hướng dẫn công tác tư vấn pháp luật; xây dựng, giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách về bình đẳng giới, theo dõi thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ- CP; là đầu mối tiếp nhận đơn thư, tham mưu kiến nghị, đề xuất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ.

d. Ban GĐXH

- SĐT: 02043.554.285

- Mail: bangdxh_hlhpn@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Hưng

Trưởng ban

0165.740.7099

2

Nguyễn Thị Duyên

Chuyên viên

0945.454.985

:

         - Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến gia đình và xã hội, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

          - Nhiệm vụ :

          + Nghiên cứu, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, các chương trình mục tiêu quốc gia về dinh dưỡng, dân số, nhân đạo, từ thiện, thực hiện chính sách hậu phương quân đôi.     

          + Nghiên cứu, tham mưu các hoạt động xây dựng mô hình gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, mô hình tư vấn hôn nhân- gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, thực hiện chương trình giáo dục 5 triệu bà mẹ.

          + Tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án tín dụng- tiết kiệm, các hoạt động vay vốn, chuyển giao khoa học, công nghệ, giới thiệu việc làm cho phụ nữ.

e. Ban LPCS

- SĐT: 02043.825.488

- Mail: banlpcs_hlhpn@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Phạm Thị Tuyết Trinh

Trưởng ban

0979.753.198

2

Nguyễn Thị Phương

Phó ban

0988.833.845

              - Chức năng: Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp tỉnh chỉ đạo và thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội và tham gia xây dựng các văn bản luật pháp chính sách có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới.

             - Nhiệm vụ:

             + Nghiên cứu để đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

             + Xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội theo chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

             + Tổ chức thực hiện và hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại của phụ nữ theo đúng thẩm quyền.

             + Giúp Ban Thường vụ theo dõi và là đầu mối phối hợp thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ - CP.

             + Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật pháp, chính sách có liên quan tới phụ nữ và bình đẳng giới.

             + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

              g. Ban HTPNPTKT

- SĐT: 02043.853.441

- Mail: banhtpnptkt_hlhpn@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Dung Lan

Trưởng ban

0916.284.912

2

Nguyễn Thị Hạt

Phó ban

0915.261.985

3

Nguyễn Thị Hiền

chuyên viên

 

             - Chức năng: Tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp tỉnh chỉ đạo, đề xuất chính sách và hướng dẫn, thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

             - Nhiệm vụ:

             + Nghiên cứu để đề xuất các chương trình, dự án hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo tạo việc làm tăng thu nhập và phát triển doanh nghiệp.

             + Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bao gồm: Hoạt động tín dụng; hoạt động chuyển giao kỹ thuật, công nghệ; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ doanh nghiệp nữ; phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

             + Thực hiện các nhiệm vụ khác nhau theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

                                                                                              BAN  TỔ CHỨC

 

Chuyên mục tin: