Hệ thống tổ chức của cơ quan Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

1. Cấp tỉnh

 1. Thường trực Hội

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại cơ quan

1

Nguỵ Thị Tuyến

Chủ tịch

3.852.360

2

Phạm Thị Hằng

Phó Chủ tịch thường trực

3.555.332

3

Vũ Thị An

Phó Chủ tịch

3.542.889

4

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Phó Chủ tịch

3.900.883

 

Trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực cơ quan

a. Đ/c Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Là thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về toàn bộ hoạt động của phong trào phụ nữ tỉnh và hoạt động của Cơ quan Hội LHPN tỉnh, có nhiệm vụ:

- Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, TW Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan.

- Phân công, giao nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc công việc của các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh và các ban chuyên môn. Báo cáo, phản ánh và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn tỉnh.

- Điều hành, chủ trì, kết luận các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của cơ quan, của ngành.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại - tố cáo trong các cấp Hội phụ nữ; chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, hội viên phụ nữ; chăm lo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ; đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội.

- Duyệt, ký những văn bản quan trọng của Hội và của cơ quan.

- Chủ tài khoản của cơ quan và chủ các dự án của cơ quan.

- Chỉ đạo các ban chuyên môn, trung tâm, có thể trực tiếp đến cán bộ nếu cần thiết tuỳ theo tính cấp bách của công việc; chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa lãnh đạo cơ quan với chi uỷ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.

- Hàng năm phụ trách phong trào phụ nữ một số huyện.

b. Các đ/c Phó Chủ tịch: Có trách nhiệm tham mưu giúp việc đồng chí Chủ tịch, chịu trách nhiệm trước đồng chí Chủ tịch về những công việc được phân công, có nhiệm vụ:

- Chủ động tham mưu, kịp thời đề xuất với Chủ tịch và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh những nội dung công tác thuộc lĩnh vực được phân công.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc ban chuyên môn, chuyên đề phụ trách. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách, những việc vượt quá phạm vi quyền hạn, xin ý kiến đồng chí Chủ tịch. Trường hợp do yêu cầu công việc phải giải quyết ngay thì chủ động giải quyết, sau đó báo cáo lại với đồng chí Chủ tịch, đồng thời chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.

- Kiêm nhiệm chức danh Giám đốc trung tâm (khi được phân công), chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan về hoạt động của trung tâm, tham mưu xây dựng kế hoạch, các chương trình, đề án phát triển hoạt động của trung tâm. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trực tiếp thực hiện một số công việc do đồng chí Chủ tịch phân công như: tham gia một số ban chỉ đạo phối hợp với các ngành có liên quan; dự họp các cuộc họp do TW Hội, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các ngành mời lãnh đạo.

- Giúp đồng chí Chủ tịch điều hành công việc hàng ngày qua các đồng chí trưởng, phó ban và các chuyên viên thuộc lĩnh vực công tác do mình phụ trách; chuẩn bị nội dung tổ chức các cuộc họp được phân công.

- Duyệt, ký các văn bản chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công và các văn bản khác khi đồng chí Chủ tịch uỷ quyền.

- Trường hợp đi công tác đột xuất, đi họp có giấy mời riêng vắng mặt ở cơ quan phải báo cáo với đồng chí Chủ tịch.

- Hàng năm phụ trách phong trào phụ nữ một số huyện.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi đồng chí Chủ tịch giao hoặc uỷ quyền.

 

1.2. Cơ cấu tổ chức

Gồm 4 ban chuyên môn như sau:

S

TT

 

Tên

Trưởng ban

Số ĐT

(0204)

 1.  

Hành chính - Tổng hợp

Nguyễn Thị Hưng

3.854.702

3.555.750

 1.  

Xây dựng tổ chức Hội

Lê Thị Xuân Vĩnh

3.554.425

 1.  

Tuyên giáo - Chính sách luật pháp

Phạm Thị Tuyết Trinh

3.825.488

 1.  

Gia đình xã hội - Kinh tế

Nguyễn Thị Dung Lan

3.554.426

1.3. Chức năng nhiệm vụ

a. Ban Xây dựng tổ chức Hội

 1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu về công tác xây dựng tổ chức Hội, tổ chức bộ máy, cán bộ Hội, hội viên; công tác cán bộ nữ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội; công tác dân tộc – tôn giáo;

2. Nhiệm vụ

 1. Tham mưu, hướng dẫn, theo dõi thực hiện công tác xây dựng tổ chức Hội; tập hợp hội viên, xây dựng mô hình tập hợp các đối tượng phụ nữ (nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ dân tộc - tôn giáo; nữ công nhân viên chức và người lao động;….).
 2. Tham mưu, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ Hội LHPN cấp huyện và cơ sở; củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp;
 3. Tham mưu thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ Hội cơ quan Hội LHPN tỉnh: Công tác tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, đào tạo bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, điều động, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ; xét cử thi nâng ngạch, nâng lương và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, nhân viên;…
 4. Tham mưu, hướng dẫn, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội.
 5. Tham mưu, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý tài chính; việc thu, chi, quản lý và sử dụng hội phí, quỹ hội.
 6. Tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phong trào phụ nữ và công tác cán bộ nữ.
 7. Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong hệ thống Hội; công tác phòng chống tham nhũng; công tác dân tộc - tôn giáo.
 8. Tham mưu, giúp việc cho Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan.

b. Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp

 1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác môi trường và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; lĩnh vực chính sách, luật pháp có liên quan đến phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em; công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; công tác dân vận; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 2. Nhiệm vụ
 1. Nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội. Theo dõi, nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ và tham mưu, đề xuất hướng giải quyết. Tham mưu các hoạt động nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ làm công tác tuyên giáo của các cấp Hội.
 2. Tham mưu thực hiện công tác phòng, chống mua bán người, mại dâm, ma túy, tội phạm, HIV/AIDS; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
 3. Tham mưu xây dựng, biên tập, phát hành bản tin, website của Hội LHPN tỉnh; quản lý tư liệu tuyên truyền; theo dõi, tổng hợp điển hình tiên tiến; quản lý phòng truyền thống.
 4. Tham mưu, hướng dẫn thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
 5. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất để bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
 6. Tham mưu thực hiện công tác dân vận; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của hội viên phụ nữ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ.
 7. Tham mưu thực hiện công tác bình đẳng giới; các hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; phối hợp thực hiện bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan.

c. Ban Gia đình xã hội - Kinh tế

 1. Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động về lĩnh vực gia đình và một số vấn đề xã hội; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
 2. Nhiệm vụ
 1. Tham mưu thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc; các cuộc vận động, phong trào về xây dựng gia đình gắn với xây dựng nông thôn mới.
 2. Tham mưu thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác dân số; phòng chống lao; phòng chống hút thuốc lá; an toàn giao thông; công tác hậu phương quân đội; hoạt động nhân đạo từ thiện.
 3. Tham mưu thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; quản lý các nguồn vốn; tập huấn, chuyển giao khoa học, công nghệ, dạy nghề - giới thiệu việc làm.
 4. Tham mưu, theo dõi thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp nữ.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan.

d. Ban Hành chính - Tổng hợp

 1. Chức năng

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội; các phong trào thi đua yêu nước; công tác thi đua khen thưởng; công tác đối ngoại nhân dân; công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, điều hành và thực hiện công tác quản trị, hành chính cơ quan Hội LHPN tỉnh.

 1. Nhiệm vụ
 1. Tham mưu xây dựng, theo dõi, đôn đốc thực hiện và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Tham mưu dự thảo báo cáo sơ, tổng kết các chuyên đề thuộc ban phụ trách, báo cáo phong trào tháng, quý, 6 tháng, năm, nhiệm kỳ.
 2. Tham mưu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; công tác thi đua khen thưởng của các cấp Hội. Chuẩn bị nội dung, điều kiện cơ sở vật chất các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ.
 3. Tham mưu thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân; công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
 4. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, số liệu có liên quan đến hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.
 5. Công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản trị, hành chính và quản lý tài sản Cơ quan Hội LHPN tỉnh.
 6. Là đầu mối phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của thủ trưởng cơ quan.

Ban Tuyên giáo- chính sách luật pháp

 

 

Chuyên mục tin: