Hệ thống tổ chức Hội: Hội LHPN 10 huyện thành phố và 2 đơn vị

* Chức năng nhiệm vụ:

- Tham mưu cho BCH, BTV Hội LHPN cấp huyện về công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN cấp xã triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của BCH, BTV Hội LHPN tỉnh, huyện và nhiệm vụ chính trị của đảng bộ địa phương.

- Quản lý cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện hoạt động của BCH, BTV Hội LHPN huyện; quản lý tổ chức, biên chế, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Hội theo quy định.

 

Có Hội Liên hiệp phụ nữ 10 huyện, thành phố và 2 đơn vị trực thuộc như sau:

2.1. Hội LHPN TP Bắc Giang

- SĐT: 02043.858.290

- Mail: hlhpn_ thanhpho@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Dương Phương Thanh

Chủ tịch

0983.787.089

2

Nguyễn Thị Lý

Phó chủ tịch

01694.959.090

3

Nguyễn Thị Tùng

Phó chủ tịch

0912.679.045

4

Nguyễn Thị Thanh Ngà

Chuyên viên

0912.412949

5

Đào Thị Thu Hằng

Chuyên viên

0977.249.649


2.2. Hội LHPN Việt Yên

- SĐT: 02043.874.061

- Mail: hlhpn_ vietyen@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

 

Nguyễn Thị Cúc

chủ tịch

0912.099.513

0912.827.798

 

Nguyễn Thị Yến

Phó chủ tịch

0913.333.746

 

Ngô Thị Lan

Phó chủ tịch

 

 

Đặng Thị Hoàn

CV

 

 

Nguyễn Thị Thảo

CV

0916.243.566

 

2.3. Hội LHPN Sơn Động

- SĐT: 02043.886.141

- Mail: hlhpn_ sondong@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Chu Thị Toan

Chủ tịch

0966.619.668

2

Nguyễn Thị Thắm

Phó chủ tịch

0986.910.996

3

Nguyễn Thị Phương

Phó chủ tịch

0166.387.7376

5

Lã Thị Chuyên

Chuyên viên

01674.690.100

6

Nguyễn Thị Lan

Chuyên viên

 

2.4. Hội LHPN Lục Ngạn

- SĐT: 02043.882.592

- Mail: hlhpn_ lucngan@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Dương Thị Thuỷ

Chủ tịch

0987.825.945

2

Phạm Thị Đoàn

Phó chủ tịch

01686.011.255

3

Giáp Thị Tùy Chi

Phó chủ tịch

0985.725.879

4

Lưu Thị Quỳnh Hoa

Chuyên viên

0989.165.532

5

Hoàng Thị Hồng

Chuyên viên

01698.822.888

2.5. Hội LHPN Lục Nam

- SĐT: 02043.884.354

- Mail: hlhpn_ lucnam@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

       

2

Giáp Thị Hải

Chủ tịch

0978.580.532

3

Trần Thị Nguyệt

Phó chủ tịch

0904.536.968

4

Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên

 

5

Vũ Thanh Tâm

Chuyên viên

 

2.6. Hội LHPN Yên Dũng

- SĐT: 0204 3.870.240

- Mail: hlhpn_ yendung@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Phạm Thị Nhung

Chủ tịch

0984.848.667

2

Nguyễn Thị Kiên

Phó chủ tịch

0986.460.410

3

Nguyễn .T.K. Tình

Phó chủ tịch

 

4

 

Nguyễn Thị Hương

Ngô Thị Thu Thủy

Chuyên viên

0989.942.185

0968.158.961

2.7. Hội LHPN Hiệp Hòa

- SĐT: 02043.872.736

- Mail: hlhpn_ hiephoa@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

       

2

Ngô Thị Uyên

Chủ tịch

0914.854.326

3

Thân Thị Thu Hà

Phó chủ tịch

0915.622.163

4

Ngô Thị Thúy

Chuyên viên

 

5

Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên viên

 

2.8. Hội LHPN Yên Thế

- SĐT: 02043.876.328

- Mail: hlhpn_ yenthe@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Phùng Thị Ngọc

Chủ tịch

01682.435.289

2

Trần Thị Thu Hà

Phó chủ tịch

0979.090.037

3

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên

 

4

Ninh Thị Kim Thoa

Chuyên viên

 

2.9. Hội LHPN Tân Yên

- SĐT:0204 3.878.429

- Mail: hlhpn_ tanyen@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Đỗ Thị Hải Yến

Chủ tịch

0982.879.086

3

Nguyễn Thị Khang

Phó chủ tịch

0987.600.782

4

Trần Thị Nhẫn

Chuyên viên

 

2.10. Hội LHPN Lạng Giang

- SĐT: 02043.638.354

- Mail: hlhpn_ langgiang@bacgiang.gov.vn

- Họ và tên cán bộ:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

       

2

Trần Thị Thủy

Phó chủ tịch

0982.358.278

3

Nguyễn Thị Kim Nhận

Phó chủ tịch

 
       

5

     

2.11. Hội LHPN cơ quan Bộ CHQS tỉnh

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

1

Phan Thị Thanh Nhàn

Chủ tịch

0977.770.477

2

Nguyễn Thị Thanh Huyền

PCT

 

2.12. Hội LHPN cơ quan Công an tỉnh

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

       

2

Nguyễn Thị Kim Oanh

CT

0934517.014

 

Chuyên mục tin: