Thường trực

1. Cấp tỉnh

  1. Thường trực Hội

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại cơ quan

1

Nguỵ Thị Tuyến

Chủ tịch

3.852.360

2

Phạm Thị Hằng

Phó Chủ tịch thường trực

3.555.332

3

Vũ Thị An

Phó Chủ tịch

3.542.889

4

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Phó Chủ tịch

3.900.883

Trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực cơ quan

a. Đ/c Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Là thủ trưởng cơ quan, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về toàn bộ hoạt động của phong trào phụ nữ tỉnh và hoạt động của Cơ quan Hội LHPN tỉnh, có nhiệm vụ:

- Thường xuyên giữ mối liên hệ công tác với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, TW Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan.

- Phân công, giao nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc công việc của các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh và các ban chuyên môn. Báo cáo, phản ánh và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn tỉnh.

- Điều hành, chủ trì, kết luận các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của cơ quan, của ngành.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại - tố cáo trong các cấp Hội phụ nữ; chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, hội viên phụ nữ; chăm lo bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ; đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ Hội.

- Duyệt, ký những văn bản quan trọng của Hội và của cơ quan.

- Chủ tài khoản của cơ quan và chủ các dự án của cơ quan.

- Chỉ đạo các ban chuyên môn, trung tâm, có thể trực tiếp đến cán bộ nếu cần thiết tuỳ theo tính cấp bách của công việc; chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ giữa lãnh đạo cơ quan với chi uỷ, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.

- Hàng năm phụ trách phong trào phụ nữ một số huyện.

b. Các Đ/c Phó Chủ tịch: Có trách nhiệm tham mưu giúp việc đồng chí Chủ tịch, chịu trách nhiệm trước đồng chí Chủ tịch về những công việc được phân công, có nhiệm vụ:

- Chủ động tham mưu, kịp thời đề xuất với Chủ tịch và Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh những nội dung công tác thuộc lĩnh vực được phân công.

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc ban chuyên môn, chuyên đề phụ trách. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách, những việc vượt quá phạm vi quyền hạn, xin ý kiến đồng chí Chủ tịch. Trường hợp do yêu cầu công việc phải giải quyết ngay thì chủ động giải quyết, sau đó báo cáo lại với đồng chí Chủ tịch, đồng thời chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình.

- Kiêm nhiệm chức danh Giám đốc trung tâm (khi được phân công), chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan về hoạt động của trung tâm, tham mưu xây dựng kế hoạch, các chương trình, đề án phát triển hoạt động của trung tâm. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trực tiếp thực hiện một số công việc do đồng chí Chủ tịch phân công như: tham gia một số ban chỉ đạo phối hợp với các ngành có liên quan; dự họp các cuộc họp do TW Hội, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các ngành mời lãnh đạo.

- Giúp đồng chí Chủ tịch điều hành công việc hàng ngày qua các đồng chí trưởng, phó ban và các chuyên viên thuộc lĩnh vực công tác do mình phụ trách; chuẩn bị nội dung tổ chức các cuộc họp được phân công.

- Duyệt, ký các văn bản chuyên môn thuộc lĩnh vực được phân công và các văn bản khác khi đồng chí Chủ tịch uỷ quyền.

- Trường hợp đi công tác đột xuất, đi họp có giấy mời riêng vắng mặt ở cơ quan phải báo cáo với đồng chí Chủ tịch.

- Hàng năm phụ trách phong trào phụ nữ một số huyện.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi đồng chí Chủ tịch giao hoặc uỷ quyền.

c. Đ/c Phó chủ tịch thường trực: Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực còn có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Thay mặt đồng chí Chủ tịch giải quyết công việc hàng ngày của cơ quan khi đồng chí Chủ tịch đi vắng.

- Giúp đồng chí Chủ tịch chuẩn bị các nội dung hội nghị, hội thảo, các kỳ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các báo cáo sơ, tổng kết và xây dựng kế hoạch công tác của ngành và của cơ quan.

- Giúp đồng chí Chủ tịch kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, luật pháp chính sách của Nhà nước và các nội dung hoạt động của phong trào phụ nữ toàn tỉnh.

- Dự thảo chương trình công tác, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, công chức, nhân viên và hội viên phụ nữ, tham mưu đề xuất với đồng chí Chủ tịch có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

 

Chuyên mục tin: