Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”

Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”

   xây dựng nông thôn mới

 

(Buổi ra mắt mô hình điểm chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới tại chi Hội thôn Giai Bún xã Đào Mỹ)

     Thực hiện Hướng dẫn số 08/HD-BTV, ngày 29/5/2018 của Ban Thường vụ Hội LPHN tỉnh Bắc Giang về việc Hướng dẫn thực hiện mô hình “chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, trong tháng 8/2018, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo 23/23 cơ sở hội ra mắt mô hình điểm Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới. Kết quả có 23/23 mô hình điểm trên toàn huyện ra mắt thành công, trong đó có 20/23 chi hội tổ chức khảo sát đầu vào tới 100% hộ gia đình trong chi hội về tình hình thực hiện các tiêu chí “5 không 3 sạch” nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã.

     Các mô hình điểm được thành lập bước đầu đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể địa phương và toàn thể cán bộ, hội viên, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động “5 không, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới.

Hội LHPN huyện Lạng Giang