CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC GIANG VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY BẮC GIANG

VỀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

 

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022–2027; ngày 03/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Công văn số 2631-CV/TU về đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện tốt một số nội dung:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc và chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 46-CT/TW, gắn với thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2027 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phụ nữ, lao động nữ, cán bộ nữ; chính sách đặc thù hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng khó khăn, khuyết tật, đơn thân. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phụ nữ, công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Kiên quyết lên án, đấu tranh chống tư tưởng, hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại và phân biệt đối xử với phụ nữ…

Tăng cường lãnh đạo ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội cấp mình. Tập trung chỉ đạo công tác nhân sự đại hội đại biểu phụ nữ cùng cấp bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Nhân sự ứng cử cơ quan lãnh đạo hội các cấp bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm; có số lượng, cơ cấu hợp lý, thể hiện tính liên hiệp, tính đại diện; có sự kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí tỷ lệ hợp lý cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn trong cơ quan lãnh đạo đại hội các cấp; đồng thời giới thiệu nguồn cán bộ nữ cho Đảng, chính quyền các cấp. Phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ cấp trên trực tiếp trong dự kiến nhân sự giới thiệu vào các chức danh chủ chốt của tổ chức Hội; phân công cấp ủy viên có uy tín, đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công tác Hội và giới thiệu để bầu giữ chức chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ cùng cấp.

2. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp mình và chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; chuẩn bị tốt các điều kiện để đại hội diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ và quy định của Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

3. Thời gian tổ chức đại hội từ cơ sở đến cấp tỉnh được tiến hành trong năm 2021: Cấp cơ sở bắt đầu từ quý I/2021, hoàn thành quý II/2021; cấp huyện hoàn thành thành trong quý III/2021; cấp tỉnh hoàn thành trong trong quý IV/2021.

4. Các cấp chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện để hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ cức thành công đại hội.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin, truyền thông thường xuyên thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo không khí thi đua sôi nổi trước, trong và sau đại hội, để đại hội hội liên hiệp phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

6. Giao Ban Dân vận chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh, Ban tổ chức Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

 

Văn phòng tổng hợp