Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Hỏi đáp tìm hiểu về lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 1: Hội nghị hợp nhất các đảng cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu, thời gian nào?

Trả lời: Hội nghị hợp nhất các đảng cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Hương Cảng, Trung Quốc, từ ngày 03 đến 07/02/1930

Câu 2: Các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Trả lời: Các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam là:

- Đông Dương Cộng sản Đảng

- An Nam Cộng sản Đảng

- Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn

Câu 3: Hãy nêu vắn tắt về sự ra đời và ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trả lời:

- Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập vào ngày 03/02/1930 tại Hương Cảng (Hồng Kông), Trung Quốc trên cơ sở hợp nhất của 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm kết hợp của chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam; khẳng định mục tiêu, xu hướng phát triển của xã hội Việt Nam là kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, tạo tiền đề và nhân tố quyết định đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 03 tháng 02 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 4: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945?

Trả lời: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã phá tan sự thống trị của thực dân gần một trăm năm và lật đổ chế độ phong kiến đè nặng lên nhân dân ta, mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới; kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội.

Câu 5: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời: Tháng 12/1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Bằng đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp giành thắng lợi mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơ chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta.

Câu 6: Nhiệm vụ chiến lược của Đảng sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết?

Trả lời: Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta bắt tay vào xây dựng, khôi phục kinh tế - văn hóa, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó ở miền Nam, đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Giơnevơ, hất chân thực dân Pháp, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. Nhiệm vụ của Đảng ta trong giai đoạn này hết sức nặng nề, đó là phải lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược gồm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

Câu 7: Sau chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng ta đứng trước những khó khăn nào?

Trả lời: Sau khi thống nhất đất nước, Đảng ta lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tuy nhiên, việc duy trì lâu dài mô hình, cơ chế kinh tế tập trung bao cấp không còn phù hợp và đã bộc lộ những hạn chế, nhược điểm; việc hoạch định và thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, có lúc, có nơi đã mắc sai lầm khuyết điểm chủ quan, duy ý chí dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng về kinh tế - xã hội.

Câu 8: Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước như thế nào?

Trả lời: Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng đã đưa ra nhiều đường lối đổi mới đất nước trong đó nhấn mạnh: “Kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, thiết lập và hình thành đồng bộ cơ chế kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ”, đường lối đổi mới này đã mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Câu 9: Hãy nêu những bài học kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trả lời:Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua, Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm lớn:

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết.

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Câu 10. Hãy nêu những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trả lời: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp, cụ thể đó là:

Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối

Gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu

Đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí

Đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng.

Những truyền thống ấy của Đảng có ý nghĩa dân tộc và ý nghĩa quốc tế sâu sắc, thể hiện tinh thần cách mạng triệt để. Trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa nước nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 

Nguồn: TW Hội LHPN Việt Nam; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ