Văn bản liên tịch số 586 về thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác