Nỗi ân hận của chồng

Tại tòa án, ông chánh án hỏi Gim:

- Anh có ân hận khi ném cả cái bình vào mặt vợ?

- Thưa tòa, tôi rất tiếc và rất ân hận...

Quay sang phía vợ Gim, tòa nói:

- Cô thấy chưa, Gim đã biết hối hận rồi đấy!

Ngắt lời quan tòa, Gim nói:

- Thưa tòa, tôi lấy làm tiếc vì cô ta mà cái bình cổ của tôi bị vỡ!

ST

Chuyên mục tin: