Một số giải pháp thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2021 – 2025

Một số giải pháp thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2021 – 2025

     Thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025 của thủ tướng Chính phủ, sau 3 năm triển khai thực hiện các cấp hội phụ nữ trong tỉnhđã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh/ khởi nghiệp.Từ năm 2017-2020, đã có 1.153 phụ nữ có ý tưởng được các cấp Hội hỗ trợ khởi sự/khởi nghiệp thành công,trong đó 904 chị được hỗ trợ vay 40,044 tỷ đồng từ các Ngân hàng, 588 chị được hỗ trợ thủ tục đăng ký kinh doanh, 976 chị hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, 23 chị hỗ trợ xây dựng thương hiệu/tem truy xuất/nhãn hiệu hàng hóa; Hỗ trợ thành lập mới 10 HTX, 46 tổ hợp tác/tổ liên kết do phụ nữ làm chủ.

     Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án còn có mặt hạn chế như: hoạt động hỗ trợ phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng khởi sự/khởi nghiệp ở một số đơn vị còn hình thức; nguồn lực triển khai thực hiện Đề án còn hạn chế; Sự vào cuộc của cấp ủy/chính quyền địa phương có nơi còn hạn chế; một số ngành chức năng chưa thực sự sâu sát trong triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án theo kế hoạch đề ra.

    Để thực hiện tốt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025, trong thời gian tới, các cấp hội trong tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

    Thứ nhất: Đối với Hội LHPN cấp huyện/ thành phố

   - Chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện kinh phí, nguồn lực để triển khai thực hiện Đề án ở cấp mình.

   - Tổ chức phát động, triển khai các hoạt động tham gia ngày phụ nữ khởi nghiệp; tuyên truyền vận động hội viên tham gia cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp hàng năm do hội cấp trên tổ chức.

  - Phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tổ chức các hoạt động hỗ trợhồ sơ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh; các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực quản trị điều hành, lập kế hoạch kinh doanh, đào tạo nghề và tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ trong việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp thành công, phát triển kinh tế bền vững.

   - Phối hợp với Hội nữ doanh nhân tổ chức củng cố kiện toàn chi hội nữ doanh nhân; phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho nữ chủ doanh nghiệp; trọng tâm là các doanh nghiệpmới thành lập do nữ làm chủ.

   - Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các chính sách luật pháp liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn trong đó có hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy/chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, những vấn đề vướng mắc liên quan trong khởi sự/khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

   Thứ 2: Đối với Hội LHPN cơ sở

   - Chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện kinh phí, nguồn lực để triển khai thực hiện Đề án ở đơn vị.

 - Hàng năm, hướng dẫn các chi hội tổ chức rà soát nắm danh sách, nhu cầu phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp gửi về huyện tổng hợp để đăng ký và tổ chức các hoạt động hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng phù hợp với nhu cầu từng nhóm đối tượng. Tư vấn hỗ trợ hội viên lựa chọn ý tưởng, lập kế hoạch khởi sự/khởi nghiệp.

 - Tiếp tục tuyên truyền nội dung Đề án 939, các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến hội viên như: Luật Doanh nghiệp; Luật hợp tác xã; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Nghị quyết 24/2018/HĐND tỉnh ngày 07/12/2018 về một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX, LMHTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.Nghị quyết 37/2020/HĐND tỉnh ngày 09/12/2020 về quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh….

  - Phối hợp với chính quyền, Hội phụ nữ các cấp, các ngành chức năng tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp thành công, phát triển kinh tế bền vững.

  - Thường xuyên giám sát việc triển khai các chính sách luật pháp liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy/chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, những vấn đề vướng mắc liên quan trong khởi sự/khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

BAN HTPNPTKT

 

Các tin khác