84 mùa xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc

Mùa xuân năm Canh Ngọ, vào ngày 3-2-1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân, thống nhất đất nước, thoát khỏi ách áp bức của thực dân, phong kiến, thoát khỏi bần cùng, lạc hậu. Suốt 84  mùa xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc và lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang đến những mùa Xuân rạng rỡ Việt Nam
Xuân về trên Lăng Bác Hồ
Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Ngày 6-6-1888, triều đình nhà Nguyễn ký Hiệp ước đầu hàng dâng nước ta cho thực dân Pháp, từ đó nước ta trở thành thuộc địa của Pháp. Sau khi xâm lược và thôn tính toàn bộ nước ta, thực dân Pháp áp đặt chế độ cai trị chuyên chế, hà khắc và tàn bạo. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và bè lũ tay sai ngày càng gay gắt, khát vọng đấu tranh giành độc lập dân tộc ngày càng trở nên bức thiết.
Các cuộc khởi nghĩa, các phong trào yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp liên tiếp diễn ra, nhưng đều thất bại mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức chặt chẽ và thiếu lực lượng cần thiết. Cách mạng Việt Nam đã chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Giữa tình hình đó, thắng lợi của cuộc Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại đã tạo ra bước ngoặt lịch sử của nhân loại trên con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, ngọn cờ cổ vũ Cách mạng nước ta.
Ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (tức Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) đã ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Người đã đi qua nhiều nước ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã rút ra kết luận là Chủ nghĩa Đế quốc, Thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ cho giai cấp công nhân và nhân dân ở các nước chính quốc cũng như thuộc địa. Cũng từ đấy, Người đã tìm đến Chủ nghĩa Mác-Lênin, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp cuối năm 1920 và xác định con đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc đúng đắn: “Chỉ có Chủ nghĩa Xã hội, Chủ nghĩa Cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp ức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.
Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người nhấn mạnh, Cách mạng muốn thành công phải có đảng Cách mạng chân chính lãnh đạo. Đảng phải có hệ tư tưởng tiên tiến, Cách mạng và khoa học dẫn đường, đó là hệ Tư tưởng Mác-Lênin. Với tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” và “Đường cách mệnh”, đặc biệt là việc xuất bản tờ báo Thanh niên ra ngày 21-6-1925, Người đã chuẩn bị về đường lối chính trị để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong thời gian này, Người cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ với việc Người lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925), tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ và gửi đi học ở Liên Xô... Khi điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi, ngày 03-2-1930, dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản đã nhất trí thành lập một Đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Tháng 10-1930, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua Luận cương Chính trị. Kế thừa Cương lĩnh đầu tiên của Đảng, Luận cương Chính trị cũng nêu ra Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: Cách mạng Dân tộc Dân chủ Nhân dân nhằm đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, giải phóng dân tộc và tiến lên giai đoạn xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa (cách mạng xã hội chủ nghĩa). Trong giai đoạn đầu phải chống đế quốc và chống phong kiến, thực hiện mục tiêu “Độc lập dân tộc”, “Người cày có ruộng”, trong đó đặt mục tiêu chống đế quốc, giải phóng dân tộc lên hàng đầu.
Với Cương lĩnh đúng đắn, Đảng ta đã vạch ra con đường cứu nước khác về chất so với những con đường cứu nước do những nhà yêu nước đương thời vạch ra và đã bị bế tắc, thất bại. Chính Cương lĩnh này đã đặt nền tảng cho một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và đã trở thành hiện thực.
Thật vậy, ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. 15 tuổi, Đảng lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đánh đổ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 24 tuổi, Đảng lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp, với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của Chủ nghĩa Thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên Chủ nghĩa Xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 45 tuổi, Đảng lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 Sau chiến tranh, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn. Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế, vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược ở biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở nước ta. Qua hơn hai mươi năm đổi mới, nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa tiếp tục phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.
Suốt 84 mùa xuân Đảng đồng hành cùng dân tộc, Đảng đã lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam, của sự nghiệp đổi mới có hiệu quả và đúng hướng, là cơ sở bảo đảm cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, có cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc Cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn.
Một mùa xuân mới lại về, Đảng ta thêm một tuổi. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vững bước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội./. 
                                                                     Theo Tạp chí Du lịch
 

Chuyên mục tin: