Hội LHPN huyện Tân Yên biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công tác Hội giai đoạn 2010-2015

Hội LHPN huyện Tân Yên biểu dương điển hình tiên tiến trong  phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công tác Hội giai đoạn 2010-2015
 

        Ngày 6/3/2015, Hội LHPN huyện Tân Yên tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công tác Hội giai đoạn 2010-2015.

       5 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Hội cấp trên, các cấp Hội LHPN huyện Tân Yên đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Động viên các tầng lớp phụ nữ trong huyện phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Hội phụ nữ và địa phương phát động, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện nhà.

      Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công tác Hội giai đoạn 2010-2015, Hội LHPN huyện đã Khen thưởng 26 cá nhân và 20 tập thể; biểu dương 23 cá nhân có thành tích xuất sắc. Hội LHPN các xã, thị trấn khen thưởng 135 tập thể và 66 cá nhân, biểu dương 87 tập thể, 293 cá nhân.

Hội LHPN huyện Tân Yên

Chuyên mục tin: