Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
586/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM Hướng dẫn

/sites/default/files/586-vblt_0.pdf

3775/NHCS-KTNB Hướng dẫn

/sites/default/files/3775-nhcs_1.pdf

13-HD-ĐCT-TC Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức Hội LHPN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022

08-HD-ĐCT-TC Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của HV nòng cốt tại các cơ sở Hội

07-HD-ĐCT-TC Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ Hội trong các cấp Hội

05-HD-BCH Hướng dẫn

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN Việt Nam

tìm hiểu về hợp tã xã kiểu mới Hướng dẫn

/sites/default/files/htx_kieu_moi_0.doc

76-KH-BTCTW Các văn bản khác

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về XD Đảng

01-KH-BTCCT Kế hoạch

Kế hoạch cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"

thể lệ cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ 2 Các văn bản khác

/sites/default/files/vsmt5.jpg

Pages