Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
22-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 8/2017

23-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 9/2017

25-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2017

24-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2017

Hướng dẫn xử lý nước và VSMT Các văn bản khác

Hướng dẫn sử lý nước và vệ sinh

tái liệu tuyên truyền quý IV/2017 Tài liệu sinh hoạt hội viên

tái liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý IV/2017

586/VBLT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM Hướng dẫn

Văn bản liên tịch  v/v thực hiện ủy thác cho va

3775/NHCS-KTNB Hướng dẫn

Hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra giám sát nhận ủy thác cho vay

13-HD-ĐCT-TC Hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức Hội LHPN cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022

08-HD-ĐCT-TC Hướng dẫn

Hướng dẫn xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của HV nòng cốt tại các cơ sở Hội

Pages