Văn bản hoạt động hội

Số/Ký hiệu Lĩnh vực Nội dung Files
42-CTr/BTV Chương trình

Chương trình công tác năm 2019

41-CTr/BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 01/2019

39-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 11/2018

40-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 12/2018

Đề cương tuyên truyền Các văn bản khác

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ VN các cấp và Đại hội MTTQ VN lần thứ IX

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý IV/2018 Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt hội viên và hướng dẫn hoạt động Hội quý IV/2018

38-CTr/BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 10/2018

Hướng dẫn Hướng dẫn

Hướng dẫn các bước tìm kiếm và theo dõi trang thông tin, kiến thức dành cho hội viên phụ nữ trên

Tài liệu Tài liệu sinh hoạt hội viên

Tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên phụ nữ

37-CTr-BTV Chương trình

Chương trình công tác tháng 9/2018

Pages