Một số kết quả nổi bật của nước ta sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Một số kết quả nổi bật của nước ta sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Một là, hoàn thiện các thiết chế hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản ở nông thôn theo hướng đồng bộ, từng bước kết nối với đô thị.

Hai là, kinh tế nông thôn liên tục tăng trưởng khá và chuyển mạnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ, ngành nông nghiệp đang chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn và từng bước thu hẹp khoảng cách với đô thị.

Ba là, phát triển giáo dục ở nông thôn tiếp tục đạt những kết quả cao trong phủ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giải quyết việc làm cho lao động qua đào tạo. Chương trình phổ cập giáo dục trung học đạt kết quả tốt, chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên, phổ cập mầm non và xóa mù chữ đạt bền vững.

Bốn là, phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn. Dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu của dân cư nông thôn được tăng cường; từng bước khôi phục củng cố và phát triển mạng lưới y tế cơ sở; được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong các nước có mạng lưới y tế cơ sở hoàn chỉnh.

Năm là, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả đã tạo dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn, góp phần thiết thực và xây dựng đời sống văn hóa, là một lực lượng quan trọng để xây dựng nông thôn mới.

Sáu là vệ sinh môi trường nông thôn khắc phục xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề thủ công. Nhiều địa phương đã ưu tiên bố trí nguồn lực cung cấp như tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt xử lý ô nhiễm môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn.

Bẩy là, góp phần củng cố hệ thống chính trị và đảm bảo quốc phòng an ninh. Các địa phương đã chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị- xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Hệ thống chính trị ở cấp xã và các khu dân cư thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn đã thực sự đóng vai trò là hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khu vực nông thôn được đẩy mạnh có bước phát triển mới, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội. Trong những năm qua đã xây dựng nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự theo hướng 4 tự: Tự dự phòng tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc chất sắc trong tôn giáo tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Những thành tựu trên đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Nguồn: Ban Tuyên giáo TW

Chuyên mục tin: