Bắc Giang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bắc Giang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

_____________

 

Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước nói chung và phụ nữ Bắc Giang nói riêng. Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 28/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 888/KH-ĐCT, ngày 10/8/2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về lãnh, chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027 và Công văn số 2631-CV/TU, ngày 03/9/2020 của Tỉnh ủy Bắc Giang về Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã sớm chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch số 192/KH-BTV về tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 193/KH-BTV về tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Kế hoạch số 194/KH-BTV chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung thực hiện một số nội dung:

  1. Các huyện/thành Hội và đơn vị chủ động báo cáo, tham mưu với cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời xây dựng kế hoạch, lựa chọn đơn vị chỉ đạo điểm tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp huyện và cấp cơ sở. Đến nay, các huyện/thành Hội đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở.
  2. Tổ chức tập huấn hướng dẫn tổ chức Đại hội: Ngày 21/12/2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn dưới hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu (tại tỉnh và 09 huyện) có 540/540=100% cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở và Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở. Báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh. Tại Hội nghị tập huấn, bên cạnh việc quán triệt các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội, Hội nghị cũng dành thời gian thỏa đáng để trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung nhằm tổ chức Đại hội theo đúng quy định Điều lệ và chỉ đạo của cấp trên. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn cụ thể về nội dung, chương trình, kịch bản,.... chuẩn bị tổ chức Đại hội.
  3. Về thời gian Đại hội: Cấp cơ sở hoàn thành xong trước 20/5/2021 (Đại hội điểm xong trong tháng 3/2021); Cấp huyện hoàn thành trong tháng 8/2021 (điểm xong trong tháng 6/2021); cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 10/2021.
  4. Về nội dung Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp thực hiện các nội dung sau: Đánh giá phong trào phụ nữ; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp trên trực tiếp; Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội (nếu có); Quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự và bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ cấp trên trực tiếp; Biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021 (nếu có).
  5. Về Đại hội điểm: Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã rà soát, làm việc với cấp ủy huyện Việt Yên, lựa chọn Hội LHPN thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở và Hội LHPN huyện Việt Yên làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện, trên cơ sở đó tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai tổ chức Đại hội trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, mỗi huyện/thành phố đã lựa chọn 01 cơ sở Hội tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức Đại hội đơn vị mình. Đến nay Hội LHPN huyện Việt Yên đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn Bích Động và Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Việt Yên nhiệm kỳ 2021-2026; và đang tích cực chuẩn bị đầy đủ các nội dung, chương trình, điều kiện để tổ chức Đại hội. Theo Kế hoạch, Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn Bích Động sẽ tổ chức vào ngày 02/3/2021 và Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Việt Yên sẽ tổ chức xong trong tháng 6/2021. Hội LHPN tỉnh đã thành lập Tổ chỉ đạo điểm và các tổ giúp việc chuẩn bị Đại hội điểm để chỉ đạo, hỗ trợ Hội LHPN thị trấn Bích Động và Hội LHPN huyện Việt Yên tổ chức thành công Đại hội điểm, tạo tiền đề để chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ 03 cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Để tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp trong năm 2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đang tiếp tục chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội cấp tỉnh; đồng thời chỉ đạo Hội LHPN cấp huyện và cơ sở chuẩn bị tốt nhân sự, nội dung, chương trình để tổ chức Đại hội cấp mình, trong đó chú trọng:

  1. Về phương hướng nhân sự: Chuẩn bị nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định của Đảng và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của các cấp Hội bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, có sự kế thừa và phát triển, thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội.
  2. Về định hướng xây dựng báo cáo chính trị: Đây là văn bản rất quan trọng, mặc dù phương hướng, nhiệm vụ đề ra cho 5 năm nhưng phải xây dựng với tầm nhìn dài hơi hơn. Phải nghiên cứu kỹ nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII cũng như Chiến lược phát triển tổ chức Hội, đồng thời đã đánh giá quá trình triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động đã triển khai trong nhiều nhiệm kỳ qua để có cách tiếp cận cập nhật, bám sát tình hình diễn biến trong nước và xu hướng phát triển trong thời gian tới; đồng thời phát huy, tập trung trí tuệ của hội viên, phụ nữ, cán bộ Hội để từ đó cụ thể hoá các nhiệm vụ, các hoạt động trong phương hướng của cấp mình trong nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là các vấn đề về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, vấn đề về bình đẳng giới... Quá trình xây dựng nội dung báo cáo chính trị, cần nắm rõ nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ và quán triệt phương châm“Trung ương định hướng chiến lược, Tỉnh vận dụng sáng tạo, Huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ”. Các cấp Hội thực hiện theo: cấp tỉnh/thành phố định hướng và cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lớn cho báo cáo Đại hội ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, cơ sở; cấp quận/huyện trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị cấp cơ sở.
  3. Công tác thông tin, tuyên truyền: Để Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước nói chung và phụ nữ Bắc Giang nói riêng. Do vậy, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, cả chiều sâu và bề nổi tạo sự quan tâm của các cấp, các ngành, quần chúng hội viên, phụ nữ và nhân dân đối với Đại hội; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ và tổ chức Hội nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong tỉnh.
  4. Công tác chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất: Từ năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN cấp huyện, cơ sở chủ động sớm báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp, xin ý kiến chỉ đạo và tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội.

Có thể khẳng định, việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện để chỉ đạo tổ chức Đại hội là việc làm hết sức quan trọng cho sự thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí của Hội phụ nữ trong hệ thống chính trị, đồng thời là chỗ dựa tin cậy của các tầng lớp hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ - HỘI LHPN TỈNH

Chuyên mục tin:

 

Các tin khác