CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ VÀ CẤP HUYỆN, NHIỆM KỲ 2021- 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ VÀ CẤP HUYỆN, NHIỆM KỲ 2021- 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước nói chung và phụ nữ Bắc Giang nói riêng. Đại hội diễn ra trong bối cảnh các cấp ủy Đảng quán triệt, triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội thế giới, khu vực, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Những vấn đề mới đặt ra có nhiều cơ hội lẫn thách thức cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội thời gian tới.

Vì vậy, để lãnh, chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã sớm chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch số 192/KH-BTV về tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch số 194/KH-BTV về chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, trong đó chỉ rõ: Hội LHPN tỉnh chọn Hội LHPN thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở và Hội LHPN huyện Việt Yên làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện, trên cơ sở đó tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai tổ chức thực hiện; đồng thời, yêu cầu mỗi huyện/thành phố lựa chọn 01 cơ sở Hội tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức Đại hội đơn vị mình. Đến nay Hội LHPN huyện Việt Yên đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn Bích Động và Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Việt Yên nhiệm kỳ 2021-2026 và đang tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội. Theo Kế hoạch, Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn Bích Động sẽ tổ chức xong trong tháng 3/2021 và Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Việt Yên sẽ tổ chức xong trong tháng 6/2021. Hội LHPN tỉnh sẽ thành lập Tổ chỉ đạo điểm và các tổ giúp việc chuẩn bị Đại hội điểm để chỉ đạo, hỗ trợ Hội LHPN thị trấn Bích Động và Hội LHPN huyện Việt Yên tổ chức thành công Đại hội điểm, tạo tiền đề để chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ 03 cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.

Giáp Thị Loan - Chuyên viên Ban TCCB

 

Chuyên mục tin: