Đại hội lần thứ XIV, hội LHPN tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày họp: 15-17/11/2011. Địa điểm: Hội trường nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang
           ĐẠI BIỂU: 256 đồng chí
          + Đại biểu đương nhiệm: 23 đồng chí (8,98%);
          + Đại biểu bầu: 220 đồng chí (85,5%);
          + Đại biểu chỉ định: 13 đồng chí (5,08%).
          THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU:
- Đại biểu là cán bộ Hội: 193 đồng chí (75,3%)
- Đại biểu là hội viên: 46 đồng chí (17,96%)
- Đại biểu là công nhân viên chức: 48 đồng chí (18,7%)
- Đại biểu là Tỉnh uỷ viên 03 đồng chí (1,17%)
- Đại biểu là huyện uỷ viên 9 đồng chí (3,51%)
- Đại biểu là HĐND tỉnh 05 đồng chí (1,95%)
- Đại biểu là HĐND huyện 19 đồng chí (7,42%)
- Đại biểu là người dân tộc 28 đồng chí (10,9%)
- Đại biểu là người công giáo: 7 đồng chí (2,7%)
- Đại biểu là đảng viên 222 đồng chí (86,7%)
- Đại biểu là nhà giáo ưu tú: 01 đồng chí (0,39%).
           ĐỘ TUỔI ĐẠI BIỂU:
- Dưới 35 tuổi : 41 đồng chí (16%)
- Từ 36-45 tuổi: 82 đồng chí (32%)
- Từ 46-55 tuổi: 127 đồng chí (49,7%).
- Từ 56 tuổi trở lên: 06 đồng chí (2,3%)
- Đại biểu cao tuổi nhất:  62 tuổi.
- Đại biểu ít tuổi nhất:  26 tuổi.
 

Chuyên mục tin: