TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ NỮ CẤP HUYỆN VÀ CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2021-2026

TIÊU CHUẨN NHÂN SỰ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ NỮ CẤP HUYỆN VÀ CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN cấp huyện và cấp cơ sở

Đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong đó chú ý các tiêu chuẩn sau:

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, được hội viên, phụ nữ và nhân dân tín nhiệm.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, gương mẫu, trách nhiệm; bản thân không tham nhũng, lãng phí, có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực; có ý thức tổ chức kỷ luật; trung thực, ham học hỏi, cầu tiến bộ.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Có năng lực chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Ban Chấp hành. Phong cách làm việc sâu sát cơ sở, nhiệt tình, tâm huyết vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; đoàn kết, phát huy được năng lực đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công.

- Có kinh nghiệm phối hợp, vận động, thuyết phục quần chúng; có khả năng nghiên cứu.

- Đủ tuổi và đủ sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Không đưa vào Ban Chấp hành những người bị kỷ luật đang trong thời gian thi hành, bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, bị khởi tố bị can hoặc bị truy tố; có chồng, con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị, bản thân.

  1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện và cấp cơ sở

- Ngoài tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành, người tham gia Ban Thường vụ là những người tiêu biểu trong Ban Chấp hành; đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch phải là người qua thực tiễn thể hiện là có năng lực quản lý, lãnh đạo; có tư duy đổi mới, khả năng tổng hợp; có khả năng tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

- Về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện phải có trình độ đại học về chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị.

+ Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở tốt nghiệp trung học phổ thông; có trình độ đại học về chuyên môn và trung cấp về lý luận chính trị nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu.

+ Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở tốt nghiệp trung học phổ thông; có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên khi tham gia lần đầu và sơ cấp về lý luận chính trị (trong trường hợp không có người đủ tiêu chuẩn thì sau khi được bố trí công tác trong vòng 12 tháng phải được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên).

 

Ban TCCB

 

Chuyên mục tin: