TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CẤP HUYỆN VÀ CƠ SỞ, HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CẤP HUYỆN VÀ CƠ SỞ,  HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TỈNH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

           Thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 09/9/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Kế hoạch số 188/KH-ĐCT ngày 18/9/2015 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, ngay từ quý IV/2015, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo tổ chức đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 triển khai đến các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Đồng thời, ban hành Kế hoạch số 45/KH-BTV ngày 08/12/2015 về tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn Hội LHPN xã Song Mai, thành phố Bắc Giang và thành phố Bắc Giang tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và cấp huyện của tỉnh; tổ chức tập huấn hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ đến đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách cấp huyện và chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở, trong đó nội dung tập trung hướng dẫn về công tác chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội, công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, đặc biệt là hướng dẫn thực hiện các quy trình công tác nhân sự.

           Căn cứ sự chỉ đạo của Hội LHPN cấp trên và cấp ủy cùng cấp, Hội LHPN cấp huyện và cơ sở xây dựng kế hoạch đại hội cấp mình, thành lập tiểu ban nhân sự, nội dung, hậu cần, tuyên truyền và triển khai thực hiện các bước, các nội dung trong quy trình tổ chức đại hội theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

          Ngày 03-04/3/2016, Đại hội điểm đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở được tổ chức thành công tại xã Song Mai, thành phố Bắc Giang. Trong tháng 3/2016, các huyện, thành Hội và đơn vị đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở của đơn vị mình. Sau đại hội điểm, các huyện, thành phố tổ chức rút kinh nghiệm và triển khai tổ chức đại hội ở 100% cơ sở. Đến ngày 20/6, trên địa bàn toàn tỉnh, 255/255 cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp mình, đã bầu 3.473 Ủy viên Ban Chấp hành, 834 Ủy viên Ban Thường vụ, 254 Chủ tịch, 253 phó chủ tịch Hội LHPN.

          Cùng thời điểm đó, Hội LHPN tỉnh tiến hành chỉ đạo điểm tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện tại thành phố Bắc Giang và tổ chức rút kinh nghiệm. Tính đến ngày 26/8, 10/10 huyện, thành phố và 02 đơn vị (Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tổ chức đại hội thành công, bầu 337 ủy viên Ban Chấp hành, 84 ủy viên Ban Thường vụ, 12 chủ tịch và 19 phó Chủ tịch Hội LHPN cấp huyện.

         Điểm nổi bật của Đại hội phụ nữ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ này là Đại hội diễn ra bảo đảm nội dung, thời gian, tiến độ, dân chủ, khách quan, bầu cử theo đúng quy định, đồng thời thể hiện được ý nghĩa chính trị, sự kiện quan trọng và là ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Báo  cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, bố cục chặt chẽ ngắn gọn, nhìn chung đảm bảo chất lượng, đánh giá khách quan kết quả đạt được phong trào phụ nữ và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định cụ thể mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành được chuẩn bị tương đối kỹ, đánh giá đúng mức những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành trong nhiệm kỳ qua; phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên ban chấp hành. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện đại hội cấp trên đảm bảo chất lượng, có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị đối với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Tại mỗi đại hội có từ 3-5 bài tham luận, nhìn chung các bài tham luận được đại biểu chuẩn bị tương đối tốt, phát biểu ngắn gọn, có nhiều ý kiến đã nêu bật được cách làm hay, sáng tạo, những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua và những điểm cần rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, kiến nghị cho nhiệm kỳ tới. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đã được các cấp Hội tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống truyền thanh thôn, bản và trang web của Hội, qua các đợt sinh hoạt hội viên… Công tác bầu cử ban chấp hành khóa mới, đại biểu dự đại hội cấp trên được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định theo Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa mới đảm bảo cơ cấu độ tuổi, có tính kế thừa và phát triển; tỷ lệ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn chức danh cao hơn nhiệm kỳ trước (95% chủ tịch, 45% phó chủ tịch đạt chuẩn chức danh theo quy định).

          Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, Hội LHPN các cấp đã quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, Hội LHPN cấp trên; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể; đồng thời, làm tốt công tác nhân sự, văn kiện và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công đại hội. Tập thể Ban Chấp hành của các cấp Hội đã đoàn kết, thống nhất; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức đại hội. Đồng thời, có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể để tổ chức thành công đại hội phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện.

          Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật trên, việc chỉ đạo, tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và cơ sở vẫn còn những hạn chế sau: đánh giá tồn tại, hạn chế còn chung chung, chưa rõ nét; một số nhiệm vụ, giải pháp chưa gắn với chỉ tiêu; chất lượng một số bài tham luận chưa cao, ít có ý kiến đề xuất nhiệm vụ, giải pháp mới.

         Qua quá trình chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và cơ sở, rút ra bài học kinh nghiệm sau:

        Một là, Các cấp Hội phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội LHPN cấp trên, sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể.

        Hai là, Tập trung nghiên cứu, tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ nội dung, yêu cầu về tổ chức Đại hội, các văn bản hướng dẫn, Quy chế bầu cử, Điều lệ Hội; chủ động chỉ đạo sâu sát, cụ thể với những biện pháp phù hợp với đặc điểm của địa phương. Phân công cán bộ phụ trách theo dõi, nắm bắt, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời phản ánh và giải quyết những vấn đề phát sinh.

         Ba là, quan tâm chuẩn bị chu đáo các văn kiện trình đại hội, báo cáo chính trị phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước, định hướng của cấp trên và tình hình cụ thể của địa phương; tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên để bổ sung, hoàn thiện văn kiện Đại hội.

       Bốn là, tham mưu thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội nhằm tạo nguồn nhân sự ban chấp hành khóa mới; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ chốt; tham mưu, lựa chọn, giới thiệu cán bộ có năng lực, uy tín, để giới thiệu bầu ban chấp hành, ban thường vụ và chức danh chủ chủ tịch, phó chủ tịch.

          Năm là, lựa chọn đoàn chủ tịch đại hội phải là những cán bộ Hội có uy tín, nắm vững Điều lệ Hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội; có khả năng diễn đạt và xử lý tình huống diễn ra trong đại hội./.

                                                                                                                                     Ban Tổ chức cán bộ - Hội LHPN tỉnh

Chuyên mục tin: