Giới thiệu

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BẮC GIANG 90 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN -

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Phụ nữ phụ nữ Việt Nam luôn giữ một vai trò quan trọng là những chiến sỹ kiên cường chống giặc ngoại xâm; là người lao động cần cù, thông minh, sáng tạo; là người nghệ sĩ giữ gìn, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa...

Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1927 - 2010 -

Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1927 - 2010

Lịch sử ngày 8/3 và ngày 20/10 -

Lịch sử ngày 8/3 và ngày 20/10

Sự ra đời của Hội LHPN Việt Nam -

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ một vai trò trọng yếu

Hệ thống tổ chức Hội: Hội LHPN 10 huyện thành phố và 2 đơn vị -

Với chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho BCH, BTV Hội LHPN cấp huyện về công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn; Chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN cấp xã triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của BCH, BTV Hội LHPN tỉnh, huyện và nhiệm vụ chính trị của đảng bộ địa phương; Quản lý cơ sở vật...

Hệ thống tổ chức của cơ quan Hội LHPN tỉnh Bắc Giang -

Với 4 ban chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho ban thường vụ Hội LHPN tỉnh lãnh đạo chỉ đạo điều hành phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội...

Chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Hội LHPN tỉnh -

Cơ quan Hội LHPN tỉnh là cơ quan chuyên trách của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, tổ chức các hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ, thực hiện nhiệm vụ chính trị do...

Thường trực -

Trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực cơ quan

Chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức Hội LHPN Việt Nam -

  CHỨC NĂNG: 1. Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

Giới thiệu chung -

          Phụ nữ Bắc Giang có truyền thống cần cù, chịu khó, sáng tạo trong lao động, sản xuất; kiên cường, dũng cảm, tài trí trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm; năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế.

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Bắc Giang -

Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh Bắc Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày 6/11/1996 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX đã ra Nghị quyết chia tỉnh Hà Bắc thành hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Giang bước vào hoạt động theo đơn vị tỉnh mới gồm 9 huyện và 1 thị xã Bắc Giang. Ngày 9/8/1997, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi đã có Quyết định số 68/UBQĐ công...

 
Subscribe to Giới thiệu