Hệ thống tổ chức

Hệ thống tổ chức Hội: Hội LHPN 10 huyện thành phố và 2 đơn vị -

Với chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho BCH, BTV Hội LHPN cấp huyện về công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn; Chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN cấp xã triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của BCH, BTV Hội LHPN tỉnh, huyện và nhiệm vụ chính trị của đảng bộ địa phương; Quản lý cơ sở vật...

Hệ thống tổ chức của cơ quan Hội LHPN tỉnh Bắc Giang -

Với 4 ban chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tham mưu cho ban thường vụ Hội LHPN tỉnh lãnh đạo chỉ đạo điều hành phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội...

Thường trực -

Trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực cơ quan

 
Subscribe to Hệ thống tổ chức