Một số kết quả bước đầu triển khai xây dựng mô hình “Tổ phụ nữ liên kết/tổ hợp tác” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Một số kết quả bước đầu triển khai xây dựng mô hình

 “Tổ phụ nữ liên kết/tổ hợp tác” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

                                                                                                                                  

          Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, là một trong 03 Khâu đột phá do Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đề ra. Nhiệm vụ có vai trò quan trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các tầng lớp phụ nữ góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

          Thực hiện sự chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam, với mục đích phát huy nội lực, tăng cường sức mạnh tập thể trong khai thác, sử dụng các nguồn lực sẵn có của địa phương, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, năm 2013, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo xây dựng thành công mô hình điểm đầu tiên “Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi gà sạch theo tiêu chuẩn vietghap”, tại xã Đồng Tâm, Yên Thế. Năm 2014, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn 10/10 huyện/thành Hội, mỗi đơn vị xây dựng ít nhất 01 mô hình tổ phụ nữ liên kết/tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm tạo điều kiện gắn kết hỗ trợ chị em sản xuất kinh doanh dịch vụ hiệu quả.

  Sau 2 năm chỉ đạo, triển khai thực hiện, đến nay Hội LHPN các huyện/thành phố đã thành lập 51 mô hình tổ phụ nữ liên kết (do chính quyền địa phương ra Quyết định thành lập và chứng thực hợp đồng/Quy chế hoạt động) có 974 người tham gia. Sau khi thành lập, nhiều đơn vị đã quan tâm tranh thủ khai thác nguồn lực đầu tư hỗ trợ các mô hình hoạt động bước đầu có hiệu quả như:

Hội LHPN huyện Yên Thế chỉ đạo, thành lập mô hình điểm “Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi gà sạch theo tiêu chuẩn vietghap”, xã Đồng Tâm tháng 7/2013 với 30 thành viên tham gia chăn nuôi gà sạch; sau gần 2 năm hoạt động đã tạo việc làm thường xuyên cho 46 lao động; hiện nay mỗi gia đình thành viên chăn nuôi từ 2.000 đến 3.500 con/năm, bình quân 5 tháng bán một lứa nên thường xuyên có thu nhập trung bình từ 5-6 triệu đồng/hộ/tháng. Đến nay, Hội LHPN huyện Yên Thế đã nhân rộng mô hình, thành lập thêm 21 Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi gà sạch theo tiêu chuẩn vietghap. Năm 2014 Hội phụ nữ huyện đã xây dựng Kế hoạch đề xuất UBND huyện hỗ trợ 3 tỷ đồng từ Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà sạch cho 90 thành viên của 3 Tổ phụ nữ liên kết chăn nuôi gà sạch tại 3 xã Tiến Thắng, Đồng Tâm, Tam Tiến (bao gồm hỗ trợ xây dựng chuồng trại, hỗ trợ giống, kiến thức KHKT, chế phẩm làm sạch chuồng trại chăn nuôi); phối hợp NHCSXH huyện giải ngân 300 triệu đồng vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 15 thành viên tổ phụ nữ liên kết.

Hội phụ nữ huyện Tân Yên chỉ đạo thành lập mô hình điểm “Tổ PN liên kết trồng dưa bao tử thôn Non Dài”, xã Quang Tiến. Mô hình thành lập theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND xã Quang Tiến có 30 thành viên tham gia sản xuất dưa bao tử với diện tích 3 ha. Hội LHPN huyện phối hợp với Trạm khuyến nông huyện tổ chức tập huấn KHKT về trồng dưa bao tử, phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể, khởi sự HTX, khởi sự doanh nghiệp cho 30 thành viên; tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Đông Á giúp 8 hội viên tham gia mô hình vay 190 triệu vốn sản xuất. Ngoài ra chị em trong tổ còn tích cực hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu cho thấy mô hình hoạt động có hiệu quả, tổng doanh thu của cả mô hình 1,62 tỷ đồng/3ha/năm; thu nhập bình quân 3-4 triệu đồng/hộ/tháng; tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động; hiện nay toàn huyện có 10 tổ phụ nữ liên kết với 277 thành viên.

Hội LHPN Thành phố Bắc Giang chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Tổ phụ nữ liên kết trồng hoa thôn Núm”, xã Dĩnh Trì. Mô hình được thành lập theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND xã Dĩnh Trì gồm 33 thành viên. Hội LHPN thành phố phối hợp phòng kinh tế hạ tầng tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật trồng hoa, tập huấn khởi sự hợp tác xã, tổ hợp tác cho các thành viên của tổ; tổ chức cho học viên đi tham quan mô hình trồng hoa lan ở Phường Mỹ Độ. Đề xuất với UBND thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng mua giống hoa ly cho 3 hộ trồng thí điểm, triển khai đề án  xây dựng kho lạnh để bảo quản hoa; phối hợp với Ngân hàng CSXH hỗ trợ 2 gia đình thành viên vay 40 triệu đồng vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Với diện tích 49.500.000 m2 trồng hoa, năm 2014 tổ đạt doanh thu 2,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 4.000.000 đồng/hộ/tháng (tăng so với năm trước là 500.000đ); giải quyết việc làm thường xuyên cho 80 lao động.

Hội LHPN huyện Hiệp Hòa chỉ đạo thành lập mô hình điểm “Tổ PN liên kết sản xuất kinh doanh cá - cần tại thôn Thanh Lâm”, xã Hoàng Lương. Tháng 5/2014 mô hình ra mắt theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 10/5/2014 của UBND xã Hoàng Lương có 22 thành viên, với diện tích sản xuất 5,7ha. Sau khi thành lập Hội LHPN huyện tổ chức 01 lớp khởi sự doanh nghiệp, HTX, THT cho 22 thành viên của Tổ; phối hợp với Trạm Khuyến nông tổ chức 01 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, quy trình sản xuất rau sạch, rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap. Giải ngân 466 triệu đồng tín chấp, ủy thác từ 2 ngân hàng và 280 triệu đồng vốn GVC cho thành viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổng doanh thu năm 2014 của tổ đạt 4,01 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 110 lao động, thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/ 1 người/ tháng. Bên cạnh đó Hội phụ nữ xã còn vận động thành viên tổ tham gia Hội sản xuất rau cần sạch của xã góp phần xây dựng thương hiệu rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, được Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ có quyết định công nhận nhãn hiệu tập thể chỉ dẫn địa lý cho cây rau cần xã Hoàng Lương trong năm 2014.  

Có thể nói, các mô hình được thành lập và đi vào hoạt động bước đầu đã giúp cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp cận kiến thức về phát triển kinh tế tập thể gắn với hội nhập kinh tế quốc tế trong cơ chế thị trường hiện nay; hiểu được sự cần thiết phải liên kết với nhau trong giải quyết các vấn đề khó về quy trình sản xuất các sản phẩm sạch, giá cả và thị trường tiêu thụ; kiến thức về thị trường và giá trị thương hiệu hàng hoá... Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, tổ chức hoạt động của mô hình, các địa phương còn gặp một số khó khăn là: Thị trường và giá tiêu thụ sản phẩm không ổn; Ban quản lý và thành viên còn thiếu kỹ năng điều hành hoạt động của tổ, thiếu kiến thức về hạch toán kinh doanh cũng như quản lý tài sản chung; tính liên kết giữa các thành viên, giữa BQL và các thành viên chưa cao; chưa tận dụng được thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, mở rộng mô hình.

Để tiếp tục duy trì, phát triển và nhân rộng mô hình tổ hợp tác/tổ phụ nữ liên kết trên địa bàn tỉnh, đồng thời giải quyết những vấn đề khó khăn hiện nay, thời gian tới các cấp Hội cần thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương để tranh thủ sự chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ các mô hình đã thành lập. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ tổ về kiến thức KHKT, hạch toán kinh tế, kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động tổ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn mô hình hoạt động. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để khai thác các nguồn lực hỗ trợ mô hình hoạt động hiệu quả và bền vững./.

BAN HTPNPTKT