Các cấp Hội phụ nữ với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Các cấp Hội phụ nữ với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

    Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Hội cấp trên và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, nhất là với Công an các địa phương, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh thường xuyên quan tâm, chú trọng việc tuyên truyền đồng thời xây dựng, củng cố, duy trì, nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm tại cơ sở; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức, trách nhiệm, tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm. Qua đó phát hiện những nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an tinh Tổ quốc.

    Trong năm qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an tinh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm được các cấp Hội quan tâm phối hợp thực hiện. Một trong những giải pháp tích cực đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hội thi, hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền lồng ghép vào trong các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chi Hội, CLB, tổ, nhóm chuyên đề.

    Đồng thời, tổ chức các đợt tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, phụ nữ các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo của Đảng; bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật tới 95% cán bộ, hội viên phụ nữ; thông qua các nội dung tuyên truyền đã làm cho cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về pháp luật, tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng ngừa các TNXH từ gia đình, góp phần tham gia có hiệu quả vào Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”.

    Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền mà các cấp Hội còn quan tâm chú trọng xây dựng, củng cố các mô hình, câu lạc bộ trong phòng, chống tội phạm và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều mô hình hoạt động của tập thể, cá nhân có tác động ảnh hưởng tốt, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa nên hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng phạm tội và mắc các TNXH, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia tố giác tội phạm, tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng PTTDBVANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, góp phần nâng cao chất lượng Phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, các cấp Hội duy trì tốt hoạt động của 147 câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội có 6.535 thành viên tham gia với số quỹ là 188,543 triệu đồng; 227 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình có 7.998 thành viên tham gia với số quỹ là 342,79 triệu đồng; 29 câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật có 1.296 thành viên với số quỹ là 72,524 triệu đồng; 6 câu lạc bộ phòng, chống mua bán người với 193 thành viên; 2 mô hình câu lạc bộ phụ nữ tự lực (dành cho những phụ nữ bị mua bán trở về) có 34 chị tham gia sinh hoạt. 

              Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình của các cấp Hội phụ nữ còn có những khó khăn, tồn tại đó là: Một số cơ sở Hội thành lập mô hình theo phong trào, hình thức thiếu tính vững chắc; việc củng cố, duy trì hoạt động có nơi còn khó khăn, vì không có nguồn lực; một số nơi chính quyền địa phương chưa quan tâm, đầu tư đúng mức đến công tác phát hiện, xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình, nhân điển hình tiên tiến, nên chưa có sự phối hợp chặt chẽ, chưa hỗ trợ nguồn lực. Công tác thông tin giáo dục, truyền thông phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở một số cơ sở chưa thường xuyên. Việc phát hiện, tuyên truyền điển hình làm tốt còn hạn chế, có nơi chưa sâu sát cơ sở để phát hiện nhân tố mới; chưa có hình thức giúp đỡ, bồi dưỡng để hình thành những tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu…; Cán bộ trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của mô hình năng lực còn hạn chế; kinh phí hoạt động không có nên việc duy trì mô hình lâu dài là rất khó khăn; đội ngũ cán bộ hội cơ sở còn thiếu kiến thức và kỹ năng truyền thông; một số cơ sở tổ chức hoạt động còn mang tính hình thức; công tác tự quản con em của một số gia đình chưa nghiêm, còn buông lỏng, thiếu kiên quyết nên để con em mắc TNXH. Những thiếu sót, tồn tại này cần sớm được khắc phục để nâng cao hơn nữa khả năng đóng góp của các cấp hội phụ nữ tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

       Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong thời gian tới, các cấp Hội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Lực lượng công an, các ngành, đoàn thể, phát huy hơn nữa vai trò của Hội LHPN các cấp, tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong việc duy trì các mô hình CLB, phòng chống tội phạm và TNXH, tổ chức tốt các hoạt động nâng cao kiến thức trình độ phù hợp với tâm tư nguyện vọng của chị em; phát hiện những cán bộ, hội viên tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để bồi dưỡng, giới thiệu tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hướng dẫn cán bộ, hội viên phụ nữ chủ động lựa chọn, đăng ký và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”./.

Thu Thùy - Ban Tuyên giáo