HỎI ĐÁP TÌM HIỂU VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

HỎI ĐÁP TÌM HIỂU VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ XIX,

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Câu 1: Phương châm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là gì? ý nghĩa của phương châm chỉ đạo?

Trả lời

- Phương châm chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”.

- Ý nghĩa: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo” là phương châm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, với 4 thành tố có mối quan hệ biện chứng với nhau. Trong đó xác định “Đoàn kết” là sức mạnh, là then chốt của thành công; “Dân chủ” là nhân tố quyết định tạo nên đoàn kết thật sự và phát huy được sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân để xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc; cùng với “Đoàn kết”, “Dân chủ” thì phải tăng cường “Kỷ cương”, kỷ cương cả trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong xã hội, để bảo đảm đoàn kết, dân chủ phải trên cơ sở các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chứ không phải là đoàn kết xuôi chiều và dân chủ vô tổ chức; đồng thời với “Kỷ cương” thì cũng cần phải “Sáng tạo”, chỉ có sáng tạo mới có thể tạo được sự bức phá trong phát triển, sáng tạo ở đây chính là sự vận dụng linh hoạt, hiệu quả các chủ trương, định hướng của Trung ương vào thực tiễn địa phương để xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển địa phương phù hợp.

Câu 2. Chủ đề Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh là gì? Ý nghĩa của chủ đề Đại hội?

Trả lời:

- Chủ đề Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025".

- Ý nghĩa: Chủ đề Đại hội là thông điệp chính trị thể hiện các quan điểm, tư tưởng lớn của Đảng bộ về những định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ đề Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh có 05 thành tố:

Thứ nhất: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh", đây là vấn đề then chốt của Đảng bộ. Điểm mới lần này là gắn "xây dựng" với "chỉnh đốn" và giữa Đảng với hệ thống chính trị. Đảng là một bộ phận của hệ thống chính trị, có vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tuy nhiên, Đảng không đồng nhất với hệ thống chính trị. Đảng mạnh phải được biểu hiện qua hệ thống chính trị vững mạnh do Đảng lãnh đạo. Do vậy, chủ đề lần này đặt ra yêu cầu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Chỉ khi Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mới có khả năng lãnh đạo xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025.

Thứ hai, "Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh", đây là nội dung mới trong chủ đề Đại hội và là vấn đề trọng yếu cần phải quan tâm trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Yêu cầu phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng địa phương có môi trường an ninh an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân cũng như môi trường đầu tư và kinh doanh cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Thứ ba, "Phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân", đây là nội dung có vai trò hết sức to lớn đối với sự phát triển của tỉnh - "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội". Là địa phương có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời; trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh không ngừng phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, cần cù, sáng tạo, đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Do vậy, trong lãnh đạo yêu cầu phải chú trọng phát huy được truyền thống văn hóa, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng quê hương Bắc Giang giàu mạnh, văn minh, nâng vị thế của tỉnh ở tầm cao mới.

Thứ tư, chủ đề Đại hội xác định phương thức của sự phát triển trong thời gian tới là: "Đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc". Đại hội lần này không xác định "phát triển nhanh" như Đại hội nhiệm kỳ trước, mà xác định phát triển "toàn diện, vững chắc". Chủ trương là phát triển toàn diện các ngành kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Phát triển đồng bộ và hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; không đánh đổi môi trường, văn hóa để lấy kinh tế. Đồng thời, để phát triển được thì phải đổi mới sáng tạo, linh hoạt trong vận dụng các chủ trương, định hướng của Trung ương vào thực tiễn địa phương.

Thứ năm, Đại hội lần này xác định rõ mục tiêu phát triển ngay trong chủ đề Đại hội là: "Nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025".

Câu 3. Kết quả nổi bật 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh là gì?

Trả lời:

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, kinh tế trong nước những năm cuối nhiệm kỳ gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh; song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thực hiện đạt kết quả toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chi tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh đề ra. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân trên địa bàn đạt 14%/năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu cả nước. Quy mô GRDP năm 2020 ước đạt gần 123 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 3.000 USD/người/năm, bằng bình quân chung cả nước.

- Lĩnh vực kinh tế: Công nghiệp - xây dựng tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 28,8%/năm, vượt xa mục tiêu Đại hội. Thu hút đầu tư tăng mạnh. Phát triển doanh nghiệp trên địa bàn đạt kết quả tích cực, bình quân mỗi năm thành lập mới trên 1.200 doanh nghiệp. Nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện. Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 110 triệu đồng, đạt mục tiêu Đại hội. Tiếp tục duy trì vùng trồng cây ăn quả Lục Ngạn là một trong những vùng có quy mô lớn nhất cả nước. Chăn nuôi phát triển đa dạng cả chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tổng đàn lợn và đàn gà đều đứng thứ 4 toàn quốc. Xây dựng nông thôn mới đứng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành dịch vụ bình quân đạt 6,6%/năm. Xuất khẩu tăng trưởng cao, năm 2020 giá trị xuất khẩu đạt 11,12 tỷ USD, vượt xa mục tiêu Đại hội. Du lịch từng bước phát triển, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng mạnh, năm 2019 đón khoảng 02 triệu lượt khách, vượt mục tiêu Đại hội. Thu, chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm 18,9%, năm 2020 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, gấp gần 2 lần mục tiêu Đại hội. Chi ngân sách bám sát dự toán, bảo đảm công khai, minh bạch. Đầu tư trên địa bàn tăng khá. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 230 nghìn tỷ đồng, đạt mục tiêu Đại hội. Đã tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các lĩnh vực. Đầu tư và phối hợp đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp một số dự án giao thông trọng điểm, như: Đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đường vành đai IV Hà Nội, cầu Đồng Sơn và đường lên cầu. Tăng cường đầu tư nâng cấp hệ thống đường huyện, đường xã, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, chỉ trong hơn 02 năm (cuối năm 2017 và năm 2018, 2019) toàn tỉnh đã bê tông hóa theo tiêu chuẩn và quy chuẩn 4.231 km.

- Phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, xã hội: Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhiều lĩnh vực duy trì thứ hạng tốp đầu khu vực và cả nước. Chất lượng giáo dục phát triển toàn diện; mạng lưới trường, lớp học các cấp và hệ thống các trung tâm giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, cơ sở đào tạo nghề được rà soát, sắp xếp lại bảo đảm phù hợp với thực tế và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 là 70%, đạt mục tiêu Đại hội. Khoa học và công nghệ được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt 99%, vượt mục tiêu Đại hội; số giường bệnh/01 vạn dân đạt 27 giường, vượt mục tiêu Đại hội. Công tác y tế dự phòng và phòng, chống dịch bệnh, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 14,8% năm 2015 xuống dưới 12% năm 2020. Văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông tiếp tục phát triển phong phú, đa dạng. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng khắp. Các hoạt động thông tin, truyền thông phát triển đa dạng; 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, sóng điện thoại di động (3G, 4G) và kết nối được Internet. An sinh xã hội được nâng cao, đời sống nhân dân có sự thay đổi rõ rệt và thực chất, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đến nay chỉ còn 3,5%, bình quân giảm trên 2%/năm, vượt mục tiêu Đại hội; tỷ lệ tái nghèo hằng năm không quá 0,6%, thấp hơn so với bình quân cả nước.

- Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, củng cố ngày càng vững chắc; bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đã tập trung cao đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, không để hình thành các băng, ổ nhóm tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác nội chính, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Các hoạt động đối ngoại, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang với các đối tác trong và ngoài nước, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày càng mở rộng.

- Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát đã chủ động bám sát thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, có sự tích cực, quyết liệt trong triển khai thực hiện, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền có bước đổi mới, hiệu quả được nâng lên. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả tích cực. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy và các tổ chức đảng từng bước được đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu được nâng lên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác quản lý, điều hành của UBND các cấp, các cơ quan nhà nước chủ động, quyết liệt hơn. Công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ và dịch vụ công có chuyển biến tích cực. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Câu 4. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã xác định những nhóm hạn chế, khuyết điểm chính cần khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2025 là gì?

Trả lời:

Qua đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thẳng thắn nhìn nhận còn 07 nhóm hạn chế, khuyết điểm chính cần khắc phục: (1) Kinh tế tăng trưởng cao, song chất lượng tăng trưởng cải thiện chậm. Sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI. Sản xuất nông nghiệp đa phần quy mô nhỏ. Dịch vụ phát triển chậm. Thu ngân sách chưa bền vững. (2) Chất lượng một số hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa xã hội cải thiện còn chậm. Ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống chưa nhiều. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại nhiều cơ sở y tế còn thiếu; chất lượng dịch vụ chưa cao. Hạ tầng văn hóa, xã hội, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp còn thiếu. (3) Công tác quốc phòng, an ninh còn có mặt hạn chế. Tội phạm trộm cắp, ma túy, đánh bạc, cố ý gây thương tích, tội phạm liên quan đến tín dụng đen... còn diễn biến phức tạp. (4) Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa thật sự đi vào chiều sâu; việc phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng chưa phản ánh hết thực trạng tình hình tham nhũng, tiêu cực xảy ra. (5) Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có mặt còn hạn chế. Chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát của hội đồng nhân dân của một số huyện, xã chưa cao. Hiệu lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền trên một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Quản lý nhà nước trên một số mặt còn lỏng lẻo, sơ hở. Kỷ luật hành chính ở một số nơi chưa nghiêm. (6) Một số hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa hiệu quả; công tác giám sát, phản biện trong việc thực thi chính sách, pháp luật của cơ quan nhà nước chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế đòi hỏi. (7) Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng yếu. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật chưa đầy đủ, chưa toàn diện. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Công tác dân vận ở một số việc, một số nơi chưa hiệu quả. Lề lối làm việc của một số cấp ủy đảng chậm đổi mới.

Câu 5. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã rút ra mấy bài học kinh nghiệm trong thực tiễn lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đó là những bài học nào?

Trả lời:

Từ thực tiễn lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIX đã đúc kết được 03 bài học kinh nghiệm:

Một là: Phải luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nắm chắc các quan điểm, chủ trương, định hướng của Trung ương, đồng thời sâu sát thực tế, trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo và mạnh dạn đề ra các chủ trương, quyết sách phù hợp, hiệu quả. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có khát vọng, có tinh thần vươn lên, đổi mới sáng tạo, luôn nêu cao ý chí quyết tâm đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc. Trong chỉ đạo, điều hành vừa phải kiên trì theo đuổi mục tiêu, vừa phải linh hoạt, sáng tạo để bảo đảm phù hợp với sự phát triển của thực tiễn.

Hai là: Xây dựng đoàn kết thống nhất, dân chủ thật sự trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; củng cố, bồi đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; mọi chủ trương lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đều phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; sâu sát nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để chuyển thành chủ trương chỉ đạo sát, đúng. Luôn xác định sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân.

Ba là: Phải luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan tâm lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ đức và tài, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phải có bản lĩnh, trí tuệ, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động sáng tạo và có khát vọng đưa quê hương phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Câu 6. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh xác định định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể là những định hướng nào?

Trả lời:

Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã xác định 06 định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. Phát triển toàn diện các ngành kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, trong đó công nghiệp là động lực chủ yếu, nông nghiệp làm nền tảng bảo đảm, dịch vụ làm điều kiện thúc đẩy. Phát triển đồng bộ và hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và môi trường; đồng bộ và hài hòa giữa thành thị với nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi. Phát triển vì mục tiêu con người, lấy chỉ số phát triển con người là thước đo đối với các chỉ số phát triển địa phương.

2. Tổ chức cơ cấu lại các ngành kinh tế theo thứ tự quy mô: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Tăng trưởng kinh tế nhanh, đồng thời bảo đảm điều kiện để không ngừng hỗ trợ cho bảo vệ và phục hồi môi trường sinh thái. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả đất đai, tài nguyên nước, rừng và khoáng sản,...

3. Phát triển địa phương dựa trên nền tảng, động lực cơ bản: Tri thức và văn hóa tinh thần. Phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo một cách cơ bản từ cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề, bảo đảm cho trẻ em có đầy đủ điều kiện cơ bản được học tập và phát triển. Giáo dục một cách toàn diện cả: Đức, trí, thể, mỹ dựa theo cách giáo dục mới hiện đại, khoa học.

4. Tăng cường đề cao sự tuân thủ pháp luật, củng cố và tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quản lý và điều hành theo pháp luật của cơ quan nhà nước cũng như đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức. Bảo đảm sự chấp hành và công bằng trước pháp luật của mọi tổ chức và người dân. Phát huy cao độ quyền dân chủ nhân dân trên tất cả các mặt của đời sống xã hội.

5. Thường xuyên củng cố và tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chủ động phòng ngừa và đấu tranh kiên quyết với các loại tội phạm. Xây dựng địa phương có môi trường an ninh an toàn.

6. Xây dựng Đảng bộ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng đảng viên. Đảng viên của Đảng bộ phải được thường xuyên giáo dục, rèn luyện về tư tưởng và đạo đức, đồng thời cũng kiên quyết sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên suy thoái, mất uy tín, mất vai trò lãnh đạo. Bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng trên các mặt của đời sống xã hội. Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy đảng đối với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Lãnh đạo xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không trùng chéo, xây dựng Đảng bộ vì một mục tiêu phát triển toàn diện của địa phương.

Câu 7. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 là gì?

Trả lời:

Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương, sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc; tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến của cả nước. Các tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao độ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển. Phấn đấu Bắc Giang nằm trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô GRDP; GRDP bình quân đầu người cao hơn bình quân cả nước. Vị thế, hình ảnh tỉnh Bắc Giang tiếp tục được khẳng định ở tầm cao mới.

Câu 8. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đề ra bao nhiêu chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, cụ thể là những chỉ tiêu nào?

Trả lời:

Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đề 11 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm 14-15%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 68,4%; Dịch vụ 20,6%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 11%. (2) GRDP bình quân đầu người: 5.500-6.000 USD. (3) Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 14-16%/năm. (4) Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 470 nghìn tỷ đồng. (5) Số giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế cấp xã) đạt 31,7 giường. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 99% dân số. Tuổi thọ của người dân trung bình đạt 75 tuổi. (6) Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,0%; trong đó các xã đặc biệt khó khăn còn 12,6%. (7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo 25,1%. Tỷ lệ lao động thất nghiệp thành thị khoảng 2,6%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 48,6%; lĩnh vực dịch vụ khoảng 25,7%; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 25,7%. (8) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 96,4%, mức độ 2 đạt 21,4%. (9) Tỷ lệ chất thải rắn thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 85% (thành thị 96%, nông thôn 75%); tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch (đạt tiêu chuẩn QCVN02 trở lên) đạt 82,7% (trong đó tỷ lệ dân số thành thị đạt 94,8%; tỷ lệ dân số nông thôn đạt tiêu chuẩn QCVN02 trên 80%). (10) Tỷ lệ dân số đô thị đạt 32,4%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 84,8%, có 06/09 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 85%; 90% xã có đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn, cấp xã. (11) Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90% trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 84% trở lên.

Câu 9. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh xác định mấy nhiệm vụ trọng tâm mang tính giải pháp đột phá để phát triển địa phương trong 05 năm tới, đó là những nhiệm vụ nào?

Trả lời:

Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh xác định 04 nhiệm vụ trọng tâm mang tính giải pháp đột phá để phát triển địa phương trong 05 năm tới:

1. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thật sự vững mạnh, mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, hạt nhân của hạt nhân là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Thực hiện thường xuyên và đồng bộ, liên thông công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá sàng lọc và bố trí, sắp xếp để đội ngũ cán bộ đảm nhiệm và phát huy phẩm chất, năng lực công tác, mặt khác kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

2. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và tình hình thực tế của địa phương để tập trung xây dựng môi trường kinh tế, môi trường đầu tư và kinh doanh nhằm khuyến khích phát triển tất cả các thành phần kinh tế dựa trên nguyên tắc bình đẳng và minh bạch.

3. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông trọng điểm, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng thủy lợi trọng yếu, hạ tầng đô thị và du lịch, hạ tầng giáo dục và y tế thiết yếu, hạ tầng công nghệ thông tin - công nghệ số, tạo nền tảng để phát triển kinh tế số và xã hội số.

4. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, tập trung đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật, chất lượng cao, góp phần tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế và tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư.

Câu 10. Để thực hiện các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào?

Trả lời:

Để thực hiện các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra 05 nhóm nhiệm vụ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (1) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế. (2) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, xã hội. (3) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoài. (4) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. (5) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng.

Câu 11. Để phát triển nhanh công nghiệp - xây dựng với tốc độ cao, lấy công nghiệp làm trụ cột, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các lĩnh vực khác. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra những giải pháp chủ yếu nào?

Trả lời:

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh xác định cần phải xây dựng môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh, xây dựng các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, nhất là hạ tầng kỹ thuật, cải cách hành chính, hạ tầng kết nối. Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; trọng tâm là xây dựng không gian và tính chất phát triển, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, vận dụng sáng tạo các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương cho phù hợp với thực tiễn địa phương trong điều kiện kinh tế thị trường. Chủ động chuẩn bị tốt điều kiện về đất đai, mặt bằng với hạ tầng đồng bộ để thu hút các dự án đầu tư lớn, có tiềm năng. Có cơ chế ưu tiên, ưu đãi các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn kinh tế lớn đầu tư lâu dài trên địa bàn. Đổi mới chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp từ số lượng sang chất lượng. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống tạo nên tính đa dạng của sản phẩm công nghiệp địa phương.

Câu 12. Để xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển toàn diện nông thôn. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra những giải pháp chủ yếu nào?

Trả lời:

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh xác định cần phải rà soát, bổ sung, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch chiến lược phát triển nông nghiệp. Ban hành và triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách bảo đảm tuân theo cơ chế thị trường để tăng cường tích tụ ruộng đất, gắn với tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật canh tác. Đẩy mạnh xây dựng các cánh đồng mẫu, các mô hình kinh tế trang trại sản xuất tập trung, quy mô lớn có liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Tập trung phát triển nhóm sản phẩm chủ lực và sản phẩm đặc sản của tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tập trung chăn nuôi thủy sản vào một số loài có giá trị, hiệu quả kinh tế cao. Có cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đẩy mạnh trồng và bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ và rừng đầu nguồn, xây dựng nông thôn mới, phát triển toàn diện nông thôn.

Câu 13. Để phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ với chất lượng cao. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra những giải pháp chủ yếu nào?

Trả lời:

Để thực hiện nhiệm vụ trên cần tiến hành quy hoạch và tạo điều kiện thu hút đầu tư xây hạ tầng thương mại, du lịch, vận tải, kho bãi, tài chính, ngân hàng, viễn thông đồng bộ, hiện đại. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ. Tiếp tục đầu tư các trung tâm thương mại, siêu thị, hệ thống chợ nông thôn, chuỗi bán buôn, bán lẻ. Khuyến khích doanh nghiệp mở rộng kinh doanh dịch vụ đến vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng còn nhiều khó khăn.

Câu 14. Để giữ nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra những giải pháp chủ yếu nào?

Trả lời:

Để thực các hiện nhiệm vụ trên, Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh xác định cần phải thực hiện quyết liệt các biện pháp thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời các nguồn thu. Có chiến lược, chính sách thu hút, tạo nguồn thu bền vững, lâu dài từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đất đai. Từng bước cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, gắn với đẩy mạnh thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện quyết liệt hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Quan tâm hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý, đào tạo lao động; hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, thị trường cho các thành phần kinh tế. Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển.

Câu 15. Để xây dựng các đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, làm trung tâm dẫn dắt sự phát triển của các tiểu vùng. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra những giải pháp chủ yếu nào?

Trả lời:

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh xác định cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị. Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng, đổi mới phương pháp quản lý phát triển đô thị. Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, quản lý hoạt động xây dựng. Tiếp tục rà soát, thực hiện điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính một số thị trấn, quan tâm phát triển đô thị tại các khu dân cư tập trung; đầu tư, nâng cấp một số thị tứ đạt tiêu chí đô thị loại V và trở thành thị trấn. Xây dựng cơ chế và ban hành chính sách để thu hút đầu tư các khu đô thị, khu dân cư mới.

Câu 16. Để quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên trên địa bàn, nhất là tài nguyên đất và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra những giải pháp chủ yếu nào?

Trả lời:

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh xác định cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, công tác đo đạc bản đồ địa chính toàn tỉnh. Sử dụng tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tăng cường quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất. Khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, khoáng sản. Bảo vệ, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước. Tập trung quyết liệt giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường, thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Quan tâm lựa chọn công nghệ sạch, thân thiện môi trường trong chấp thuận các dự án đầu tư.

Câu 17. Để không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, xã hội. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào?

Trả lời:

Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Mở rộng quy mô các cơ sở dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục ưu tiên từ ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở giáo dục, đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, gắn với lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Tiếp tục làm tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh gắn với từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

2. Nâng cao trình độ khoa học và công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm địa phương. Triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trên các lĩnh vực. Tăng nguồn vốn đầu tư cho khoa học công nghệ. Tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, xây dựng nền tảng công nghệ số, ứng dụng công nghệ số nhằm xây dựng chính quyền điện tử. Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng các trung tâm giống chất lượng cao. Có cơ chế, chính sách đầu tư hỗ trợ khuyến khích cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống.

3. Nâng cao chất lượng công tác phòng bệnh và chữa bệnh; củng cố hệ thống y tế dự phòng. Nâng cao chất lượng điều trị thật sự ở các cơ sở, các tuyến y tế, trọng tâm là tuyến tỉnh và tuyến huyện. Quan tâm đầu tư xây dựng các bệnh viện, nâng cao tỷ lệ giường bệnh, bác sỹ. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở y tế. Tăng cường thu hút nguồn lực xã hội hóa y tế, phát triển y tế tư nhân. Thực hiện tích hợp, liên thông hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử với các phần mềm và cơ sở dữ liệu liên quan đến khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế, cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế. Tiếp tục phát triển nhân lực y tế các cấp; quan tâm nâng cao y đức của đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc trẻ em. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

4. Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người Bắc Giang phát triển toàn diện, quan tâm gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống địa phương. Gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa. Phát triển thể thao toàn diện, cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Tập trung thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Quy hoạch, đầu tư xây dựng một số thiết chế văn hóa, thể thao hiện đại. Tăng cường khuyến khích xã hội hóa để đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể thao quần chúng; lựa chọn một số môn thể thao mũi nhọn của tỉnh để phát triển thể thao thành tích cao, bảo đảm có khả năng tham gia thi đấu quốc gia và quốc tế.

5. Nâng cao chất lượng thông tin, truyền thông, phát thanh, truyền hình, kịp thời thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Củng cố hệ thống truyền thanh cơ sở; phát huy vai trò chủ đạo của truyền thông nhà nước trong định hướng dư luận xã hội. Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa loại hình hoạt động của lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin, truyền thông. Khuyến khích các doanh nghiệp bưu chính, doanh nghiệp viễn thông đầu tư và cung ứng dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản; bảo đảm phát triển và hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

6. Thực hiện tốt các chính sách xã hội; đẩy mạnh giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân các xã đặc biệt khó khăn. Quan tâm các chính sách chăm sóc người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo và chương trình, dự án đầu tư cho vùng dân tộc và miền núi. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo, gắn với giải quyết việc làm để giảm nghèo bền vững.

Câu 18. Để bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường an ninh an toàn và điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại của tỉnh, huy động tối đa các nguồn lực phục vụ sự phát triển của tỉnh. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào?

Trả lời:

Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra 03 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường các biện pháp nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế gia tăng tội phạm, giảm các tệ nạn xã hội. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả, thực chất. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Làm tốt công tác tiếp công dân. Tập trung giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh và rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức tốt việc thi hành pháp luật ở địa phương; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, công dân. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ cho các cơ quan tư pháp; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Đổi mới cách làm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại của tỉnh, góp phần đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh của tỉnh Bắc Giang tới bạn bè trong nước, quốc tế và kiều bào ở nước ngoài, huy động tối đa các nguồn lực phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Câu 19. Để tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh trong sạch, vững mạnh. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào?

Trả lời:

Để tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh trong sạch, vững mạnh. Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy mạnh công tác dân vận của hệ thống chính trị. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng. Tiếp tục quan tâm tổng kết thực tiễn để đúc rút kinh nghiệm và bổ sung, hoàn thiện các mặt lý luận, các chủ trương, chính sách của tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, gắn với sàng lọc đảng viên. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên bảo đảm khách quan, thực chất. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ trong tình hình mới.

Chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề, đột xuất đối với các tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật trong Đảng.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, “tham nhũng vặt”. Thực hiện nghiêm việc minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái và tham nhũng trong Đảng, trong hệ thống chính trị.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực. Thường xuyên nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, thực chất Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng. Nâng cao năng lực dự báo và chất lượng, hiệu quả ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Xác định và lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

2. Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; bộ máy hành chính nhà nước trong tỉnh thật sự tinh gọn, năng động, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong tình hình mới.

Để thực hiện nhiệm vụ trên cần tập trung nâng cao chất lượng ban hành chính sách, vai trò giám sát của HĐND các cấp. Nâng cao năng lực điều hành, quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang. Tập trung lãnh đạo xây dựng bộ máy cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, phục vụ nhân dân. Tăng cường thanh tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền đối với hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, khu dân cư; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm, tạo điều kiện để các hội quần chúng hoạt động theo đúng quy định pháp luật, tôn chỉ, mục đích của các hội.

Nguồn: Tỉnh Uỷ Bắc Giang