Thư viện videos

phụ nữ Bắc Giang với các phong trào thi đua yêu nước

Phun nu BG vung buoc trong thoi ky hoi nhap , thang 10 năm 2018

tuyền truyền về bình đẳng giới

tuyên truyền về bình đẳng giới tiếp

phóng sự Đại hội Phụ nữ tỉnh Bắc Giang lần thứ XV

Phóng sự phát tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Phóng sự phát tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Phóng sự phát tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Phóng sự phát tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Phụ nữ Bắc Giang xây dựng mô hình địa chỉ tin cậy

Pages